MERSİN MİLLETVEKİLİ ŞİMŞEK, KÖYLERDE TALEPLERİ DİNLEDİ
Yazar: abdullah - 20 Temmuz 2022 Çarşamba

MERSİN MİLLETVEKİLİ ŞİMŞEK, KÖYLERDE TALEPLERİ DİNLEDİ

VEKİL ŞİMŞEK KÖYLERDE

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek, Mec­lis’in ta­ti­le gir­me­siy­le bir­lik­te gel­di­ği se­çim böl­ge­sin­de zi­ya­ret­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. MHP Mil­let­ve­ki­li Şim­şek, MHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Meh­met Çe­lik ve yö­ne­ti­miy­le bir­lik­te Dört­ler mev­kii baş­ta ol­mak üze­re Ya­nık­kış­la, Ço­kak, Ko­zo­luk, Emir­ler, Kuş­çu­lar, Emin­lik, Keş­li, Fenk, Göm­me­ce ve Ye­ni­köy Ma­hal­le­le­ri­ni zi­ya­ret et­ti. Ma­hal­le muh­tar­la­rı­nın da bu­lun­du­ğu zi­ya­ret sı­ra­sın­da va­tan­daş­la­rın sı­kın­tı ve ta­lep­le­ri­ni din­le­yen KHP Mersin Mil­let­ve­ki­li  Baki Şim­şek, Bü­yük­şe­hir ya­sa­sı ma­hal­le­ye dö­nü­şen köy­ler­de­ki ya­şam ka­li­te­si ar­tır­mak için cid­di ça­lış­ma­lar ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di.