TARSUS TSO’DAN YENİ  BİR HİZMET DAHA
Yazar: abdullah - 20 Temmuz 2022 Çarşamba

TARSUS TSO’DAN YENİ BİR HİZMET DAHA

TSO'NIN YENİ HİZMETİ

Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (TSO), sa­yı­sal ta­kog­raf kar­tı (di­ji­tal eh­li­yet) hiz­me­ti ver­me yet­ki­si­ni ala­rak ye­ni bir hiz­met da­ha sun­ma­ya baş­la­dı. Kam­yon, kam­yo­net, oto­büs sa­hip­le­ri bun­dan böy­le Mer­sin’e git­me­den iş­lem­le­ri­ni Tar­sus TSO’da so­nuç­lan­dı­ra­bi­le­cek­ler.Hiz­met çe­şit­li­li­ği­ni ar­tır­ma­ya yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı­na de­vam eden Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı’nda son ola­rak di­ji­tal eh­li­yet de de­ni­len sa­yı­sal ta­kog­raf kar­tı hiz­me­ti ve­ril­me­ye baş­lan­dı. Tar­sus TSO’nun sun­du­ğu bu ye­ni hiz­me­ti de­ğer­len­di­ren Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı H.Ru­hi Ko­çak, “Ü­ye­le­ri­miz ve ta­şı­ma­cı­lık sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­te­ren es­naf­lar­dan ge­len ta­lep­ler üze­ri­ne ge­rek­li baş­vu­ru­mu­zu yap­tık. Hiz­met çe­şit­li­li­ği­mi­zin ar­tı­rıl­ma­sı kap­sa­mın­da yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­ler ne­ti­ce­sin­de, Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği ta­ra­fın­dan yet­ki­len­di­ri­len Oda­mız, sa­yı­sal ta­kog­raf hiz­me­ti ver­me­ye baş­la­dı. Ti­ca­re­tin en önem­li un­sur­la­rın­dan bi­ri olan ka­ra­yo­lu ta­şı­ma­cı­lı­ğı­nı ko­lay­laş­tır­mak ama­cıy­la yü­rür­lü­ğe gi­ren sa­yı­sal ta­kog­raf uy­gu­la­ma­sı ile üye­le­ri­miz za­man kay­bı­na uğ­ra­ma­dan Oda­mız bün­ye­sin­de bu hiz­me­ti ala­bi­le­cek. Üye­le­ri­miz ve ta­şı­ma­cı­lık sek­tö­rü­ne ha­yır­lı ol­su­n” de­di. Baş­vu­ru­lar EDev­let üze­rin­den ya­pı­la­cak­tır.                (Ha­ber Mer­ke­zi)