SU TUTMAYA BAŞLAYAN  TARSUS PAMUKLUK BARAJI,  DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Yazar: abdullah - 20 Temmuz 2022 Çarşamba

SU TUTMAYA BAŞLAYAN TARSUS PAMUKLUK BARAJI, DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

PAMUKLUK BARAJI

Tür­ki­ye'nin en bü­yük 4. ba­ra­jı ola­cak ve eko­no­mi­ye yıl­lık 500 mil­yon TL kat­kı sağ­la­ya­cak Pa­muk­luk Ba­ra­jı, su tut­ma­ya baş­la­dı. 17 bin ki­şi­ye do­lay­lı is­tih­dam ala­nı oluş­tu­ra­cak ba­raj, dron­la ha­va­dan gö­rün­tü­len­di. Böl­ge­de se­ne­de 2 de­fa ürün al­ma­yı sağ­la­ya­cak Pa­muk­lu Ba­ra­jı, se­ra ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği ve tro­pi­kal mey­ve­le­rin ye­tiş­me­si­ne ne­fes ola­cak. 180 bin de­kar ala­nı su­la­ya­cak ba­raj­dan, 130 mil­yon met­re­küp iç­me su­yu te­min edi­le­bi­le­cek. Ay­rı­ca yıl­lık 80 gi­ga­vat­sa­at ener­ji üre­te­cek. Ba­raj sa­ye­sin­de Mer­sin'e iç­me su­yu te­mi­ni ve ener­ji fay­da­sı da sağ­la­na­cak. (Ha­ber Mer­ke­zi)