KOCAMAZ, Ç.YAYLA’DA KÖYLERİ ZİYARET ETTİ
Yazar: abdullah - 20 Temmuz 2022 Çarşamba

KOCAMAZ, Ç.YAYLA’DA KÖYLERİ ZİYARET ETTİ

KÖY ZİYARETLERİ YAPIYOR

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) İYİ Par­ti Ge­nel İda­re Ku­ru­lu (GİK) Üye­si ve Ye­rel Yö­ne­tim­ler­den So­rum­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz, Kur­ban Bay­ra­mı son­ra­sın­da Çam­lı­yay­la il­çe­si­ne bağ­lı Fa­kı­lar, Ko­ru­cak ve Da­rı­pı­na­rı Ma­hal­le­le­rin­de hem­şe­ri­le­riy­le bir ara­ya gel­di. Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz, İYİ Par­ti Çam­lı­yay­la İl­çe Baş­ka­nı Kud­ret Öz­de­mir, ön­ce­ki dö­nem Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Meh­met Fa­tih So­fu ve MHP İl­çe yö­ne­ti­ci­le­riy­le bir­lik­te ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret sı­ra­sın­da, köy­lü­le­rin so­run ve ta­lep­le­ri­ni din­le­di. Köy­lü­le­rin yo­ğun sev­gi gös­te­ri­sin­de bu­lun­du­ğu Ko­ca­maz “Her ge­çen gün da­ha net gö­rü­yo­ruz ki; Türk Mil­le­ti'nin umu­du İYİ Par­ti.Mil­le­ti­mi­zin İYİ Par­ti'ye gü­ve­ni tam. Mil­le­ti­miz gön­lü­nü fe­rah tut­sun. So­run­la­rı; biz ge­le­ce­ğiz, biz çö­ze­ce­ğiz. Çam­lı­yay­la İYİ ola­cak! Mer­sin İYİ ola­cak! Tür­ki­ye İYİ ola­cak!” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.