ÇAMLIYAYLA’DA YOL BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yazar: abdullah - 20 Temmuz 2022 Çarşamba

ÇAMLIYAYLA’DA YOL BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

YOL BAKIM ONARIM İŞLERİ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si, yaz ayı­nın gel­me­siy­le bir­lik­te prog­ram çer­çe­ve­sin­de baş­lat­tı­ğı yol ba­kım ve ona­rım ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Be­le­di­ye Fen İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü­ne bağ­lı ekip­ler, Ça­yı­re­kin­li­ği Ma­hal­le­sin­de büz ve yol ba­kım ona­rım ça­lış­ma­sı yap­tı­lar. Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, Çam­lı­yay­la’da yol ağı­nı kon­for­lu bir ya­pı­ya ka­vuş­tu­ra­rak va­tan­daş­la­rın ra­hat bir şe­kil­de ula­şım­la­rı­nı sağ­la­ma­sı için ça­lış­ma­la­rın ara­lık­sız de­vam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, kış ay­la­rı­nın gel­me­den ön­ce yol ba­kım ve ona­rım ça­lış­ma­la­rı­nın prog­ram da­hi­lin­de de­vam ede­ce­ği­ni söy­le­di.