EV İŞLERİNDE VEYA TARLALARDA ÇALIŞAN KADINLAR  TARSUS GENÇLİK KAMPI’NDA STRES ATTILAR
Yazar: abdullah - 18 Temmuz 2022 Pazartesi

EV İŞLERİNDE VEYA TARLALARDA ÇALIŞAN KADINLAR TARSUS GENÇLİK KAMPI’NDA STRES ATTILAR

KADINLAR STRES ATTI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan gün­de­lik iş­ler­de ça­lı­şan, ev iş­çi­li­ği ya­pan ve­ya tar­la­lar­da alın te­ri dö­ken emek­çi ka­dın­la­ra yö­ne­lik mo­ral ve eğ­len­ce prog­ra­mı dü­zen­len­di. Tar­sus Genç­lik Kam­pı’nda ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­lik­te ye­mek ik­ra­mı da ya­pı­lan ka­dın­lar, mü­zik eş­li­ğin­de gö­nül­le­rin­ce eğ­len­di­ler. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ka­dın­la­ra yö­ne­lik sos­yal fa­ali­yet­le­ri­ne ara­lık­sız de­vam edi­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan gün­de­lik iş­ler­de ça­lı­şan, ev iş­çi­li­ği ya­pan ve­ya tar­la­lar­da alın te­ri dö­ken emek­çi ka­dın­la­ra yö­ne­lik mo­ral ve eğ­len­ce prog­ra­mı dü­zen­len­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’na bağ­lı Tar­sus Genç­lik Kam­pı’nda ger­çek­le­şen prog­ra­ma CHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, İl Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Gül­şah Genç Yıl­dı­rım, Tar­sus İl­çe Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Bel­da Bo­roğ­lu da ka­tı­la­rak, emek­çi ka­dın­la­rı yal­nız bı­rak­ma­dı­lar. Ye­mek ik­ra­mı da ya­pı­lan ka­dın­lar, mü­zik eş­li­ğin­de ha­lay­lar çe­kip oyun­lar oy­na­dı­lar ve gö­nül­le­rin­ce eğ­len­di­ler. Ço­cuk­la­rın da sur­vi­vor par­ku­run­da za­man ge­çir­di­ği et­kin­lik­te, yi­ne ço­cuk­lar grup ola­rak mü­zik eş­li­ğin­de dans et­ti­ler. “Baş­ka­nı­mız Va­hap Se­çer’e te­şek­kür edi­yo­ruz. İyi ki va­r” Ev iş­çi­si ka­dın­lar­dan Sa­fi­naz Dur, ço­cuk­la­rıy­la gü­zel bir gün ge­çir­dik­le­ri­ni söy­le­ye­rek, “Bu­gün ço­cuk­la­rım­la be­ra­ber Genç­lik Kam­pı’nda dü­zen­le­nen et­kin­li­ğe ka­tıl­dık. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Va­hap Se­çer’e te­şek­kür edi­yo­ruz. İyi ki var, iyi ki böy­le bir et­kin­lik dü­zen­le­di, iyi ki bu­ra­da­yız. Ar­ka­daş­la­ra te­şek­kür edi­yo­ruz, Bel­da Baş­ka­nı­mı­za da çok te­şek­kür edi­yo­rum. Ozan Bey’e de çok te­şek­kür­le­r” di­ye ko­nuş­tu. Tar­sus’a bağ­lı Mah­mu­ta­ğa Ma­hal­le­si’nden olan ve tar­la­la­ra ça­lış­ma­ya gi­den Mi­ya­set Şa­han da, “Bu­gün kö­yü­mü­ze oto­büs gel­di. Ar­ka­daş­la­rım­la hep bir­lik­te bu­ra­ya gel­dik. İk­ram­da bu­lun­du­lar, oy­na­dık, ye­dik, iç­tik, eğ­len­dik. Al­lah ra­zı ol­su­n” şek­lin­de duy­gu­la­rı­nı di­le ge­tir­di.