SEBİL VE GÜLEK MAHALLE SAKİNLERİ, BÜYÜKŞEHİR’İN  DÜZENLEDİĞİ PROGRAMDA MUTLU ANLAR YAŞADILAR
Yazar: abdullah - 18 Temmuz 2022 Pazartesi

SEBİL VE GÜLEK MAHALLE SAKİNLERİ, BÜYÜKŞEHİR’İN DÜZENLEDİĞİ PROGRAMDA MUTLU ANLAR YAŞADILAR

KÖY BİZİM ŞENLEK BİZİM

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ger­çek­leş­tir­di­ği et­kin­lik­ler, hız kes­me­den sü­rü­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ön­cü­lü­ğün­de, Tar­sus’a De­ğer Ka­tan­lar Ku­ru­lu’nun (TA­DE­KA) des­tek­le­di­ği “Köy Bi­zim Şen­lik Bi­zi­m” et­kin­lik­le­ri Tar­sus ve Çam­lı­yay­la’da­ki prog­ram­lar­la de­vam et­ti. Dans gös­te­ri­sin­den çöm­lek atöl­ye­si­ne, yüz bo­ya­ma­dan so­sis ba­lon şo­va, Ha­ci­vat­Ka­ra­göz gös­te­ri­min­den or­ta oyu­nu­na, ha­lat çek­me­den çu­val ya­rı­şı­na ka­dar pek çok ak­ti­vi­te­nin yer al­dı­ğı et­kin­lik­ler, ço­cuk­la­ra unu­ta­ma­ya­cak­la­rı an­lar ya­şa­tır­ken, bü­yük­le­rin de ol­duk­ça ho­şu­na gi­di­yor. Se­bil’de okul bah­çe­sin­de ger­çek­leş­ti­ril­di Yay­la tu­riz­mi açı­sın­dan böl­ge­nin önem­li uğ­rak nok­ta­la­rın­dan olan Çam­lı­yay­la’nın Se­bil Ma­hal­le­si’nde okul bah­çe­sin­de dü­zen­le­nen “Köy Bi­zim Şen­lik Bi­zi­m” prog­ra­mı, renk­li gö­rün­tü­le­re sah­ne ol­du. Se­bil sa­kin­le­ri­nin ya­nı sı­ra yay­la­cı­la­rın da il­gi gös­ter­di­ği prog­ram­da, ço­cuk­la­ra çe­şit­li he­di­ye­ler­le bir­lik­te li­mon don­dur­ma ik­ra­mı da ya­pıl­dı. Et­kin­lik­te, TA­DE­KA Plas­tik Sa­nat­lar Ku­ru­lu sa­nat­çı­la­rın­dan Lüt­fi Ha­soğ­lu’nun ha­zır­la­dı­ğı re­sim ser­gi­si de yer al­dı. Prog­ram­da ko­nuş­ma ya­pan Se­bil Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Coş­kun Kü­çük, “P­rog­ra­mı dü­zen­le­yen Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Va­hap Se­çer’e ve bu­ra­da­ki ça­lı­şan ar­ka­daş­la­rın hep­si­ne çok te­şek­kür edi­yo­ru­m” de­di. “Ço­cuk­la­rın ve ye­tiş­kin­le­rin de eğ­len­di­ği bir et­kin­li­k” Sı­cak yaz ay­la­rı­nı Se­bil’de ge­çi­ren yay­la­cı­lar­dan Fa­toş Se­ri­ner “Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin dü­zen­le­miş ol­du­ğu bu et­kin­lik­ten do­la­yı Baş­kan Va­hap Se­çer’e te­şek­kür edi­yo­rum. Et­kin­lik­te ço­cuk­la­rı­mız da, ye­tiş­kin­ler de gö­nül­le­rin­ce eğ­len­di­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Çok te­şek­kür­ler Va­hap Am­ca­mı­za­” Şen­lik prog­ra­mın­da ar­ka­daş­la­rıy­la gü­zel va­kit ge­çir­di­ği için mut­lu olan Gül­ten Er­yıl­maz da, “Çok mut­lu­yum. Baş­ka­nı­mı­za çok te­şek­kür­ler. Oyun­lar oy­na­tı­yor, yü­zü­mü­zü bo­yat­tı, çöm­lek fa­lan yap­tır­dı. Çok te­şek­kür­ler Va­hap Am­ca­mı­za­” de­di. Gü­lek’te kor­tej yü­rü­yü­şüy­le baş­la­dı Tar­sus’a bağ­lı olan ve yi­ne yay­la­lık yer­le­şim yer­le­rin­den Gü­lek’te ise şen­lik, kor­tej yü­rü­yü­şü ile baş­la­dı. Gü­lek mer­kez­de ger­çek­le­şen prog­ra­ma ma­hal­le sa­kin­le­ri­nin ya­nı sı­ra, yay­la­cı­lar da yo­ğun il­gi gös­ter­di­ler. Tüm et­kin­lik prog­ram­la­rı eğ­len­ce içe­ri­sin­de geç­ti. Ço­cuk­lar, et­kin­lik eki­bin­de yer alan Pa­muk Pren­ses, pal­ya­ço ve di­ğer ka­rak­ter­ler­le oyun­lar oy­na­dı­lar. “Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız­dan ol­duk­ça mem­nu­nu­z” Se­rin ha­va­sı için Gü­lek’e gi­den yay­la­cı­lar­dan Ha­cer To­ros “Et­kin­lik­ten mem­nun ol­duk. Her za­man de­va­mı­nı da bek­li­yo­ruz. Za­ten Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız­dan ol­duk­ça mem­nu­nuz. Sev­di­ği­miz bir Baş­kan. Ça­lış­ma­la­rın­dan da mem­nu­nuz, iz­li­yo­ruz ve ta­kip edi­yo­ru­z” şek­lin­de ko­nuş­tu. “Don­dur­ma­nın ta­dı da çok gü­ze­l” Hem et­kin­li­ği, hem de don­dur­ma­yı ol­duk­ça be­ğen­di­ği­ni söy­le­yen ço­cuk­lar­dan Top­rak Ak­kuş, “Bu­ra­da­ki tüm et­kin­lik­le­ri dü­zen­le­di­ği için, Va­hap Am­ca­ya çok te­şek­kür edi­yo­rum. Ay­rı­ca don­dur­ma­nın da ta­dı çok gü­zel. Çok eğ­len­dik bu­gü­n” de­di. Gü­lek Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Tun­cay Sey­rek et­kin­lik­te yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “Böy­le bir prog­ra­mı yap­tık­la­rı için, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Va­hap Se­çer’e te­şek­kür edi­yo­rum, say­gı­lar su­nu­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu. “Her köy bi­zim kö­yü­müz­dü­r” slo­ga­nıy­la dü­zen­le­nen et­kin­lik­le­rin Se­bil ve Gü­lek Ma­hal­le­si bö­lüm­le­ri­ne CHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral ve çev­re ma­hal­le muh­tar­la­rı da ka­tı­lım gös­ter­di. İl­çe Baş­ka­nı Ozan Va­ral, dü­zen­le­nen ya­rış­ma­lar­da de­re­ce­ye gi­ren ço­cuk­la­ra ki­tap ar­ma­ğan et­ti. Et­kin­lik­ler önü­müz­de­ki gün­ler­de, bir­çok ma­hal­le­de da­ha ya­pı­la­cak.