BAŞKAN SEÇER’DEN SİLİFKE ÇIKARMASI

abdullah - 18 Temmuz 2022 Pazartesi

BAŞKAN SEÇER’DEN SİLİFKE ÇIKARMASI

SEÇER SİLİFKE'DE

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Si­lif­ke’ye ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret­te Ören, Kı­ro­ba­sı (Ma­ra), Uzun­ca­burç ile İmam­lı Ma­hal­le­le­ri’nde va­tan­daş ve es­naf­la bu­luş­tu. Zi­ya­ret bo­yun­ca Bü­yük­şe­hir’in ver­di­ği hiz­met­le­ri an­la­tan Baş­kan Se­çer, va­tan­daş­la­rın ta­lep­le­ri­ni de din­le­di. Bü­yük­şe­hir ve MES­Kİ’nin Tür­ki­ye’de ör­nek ku­rum­lar ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Baş­kan Se­çer, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nde ge­ri­de ka­lan 3 yıl için­de ma­li di­sip­li­ni sağ­la­dık­la­rı­nı, akıl­cı kad­ro­lar­la bir yö­ne­tim oluş­tur­duk­la­rı­nı ve bu de­ği­şi­min de hiz­met­le­re olum­lu ola­rak yan­sı­dı­ğı­nı an­lat­tı. Baş­kan Se­çer’in Si­lif­ke zi­ya­re­ti­ne ka­tı­lan Me­ral Se­çer de; va­tan­daş­lar­la se­lam­la­şıp, ka­dın­lar­la soh­bet et­me fır­sa­tı bul­du. Baş­kan Se­çer’e ge­zi bo­yun­ca CHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Cen­giz Gök­çel, CHP Si­lif­ke İl­çe Baş­ka­nı Bün­ya­min Uçar, CHP Er­dem­li İl­çe Baş­ka­nı Ah­met Dur­sen Şa­hin, CHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, CHP Ye­ni­şe­hir İl­çe Baş­ka­nı Ta­yar Ta­hi­roğ­lu, Mec­lis üye­le­ri ile Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve MES­Kİ bü­rok­rat­la­rı eş­lik et­ti. “Er­dem­li si­ya­se­te doğ­ru üs­lup­la eri­şi­le­bi­li­r” Si­lif­ke zi­ya­re­ti­nin ilk du­ra­ğı olan Ören Ma­hal­le­si’nde tüm va­tan­daş­la­rın geç­miş bay­ra­mı­nı kut­la­yan Baş­kan Se­çer, 3 yıl içe­ri­sin­de yap­tık­la­rı ic­ra­at­lar hak­kın­da bil­gi ver­di. Ge­rek mer­ke­zi yö­ne­tim­de, ge­rek­se de ye­rel yö­ne­tim­ler­de mev­cut büt­çe­le­rin doğ­ru kul­la­nıl­ma­sı ha­lin­de, çok da­ha iyi nok­ta­la­ra ge­li­ne­ce­ği­ni vur­gu­la­yan Baş­kan Se­çer, “Şu an­da Mer­sin'de bu­nun ör­ne­ği­ni ya­şı­yo­ruz. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, as­lın­da çok güç­lü kay­nak­la­ra sa­hip. İş­te biz 3 yıl­dır bu güç­lü kay­nak­lar­la, bir ta­raf­tan geç­miş dö­ne­min bı­rak­tı­ğı borç­la­rı öder­ken, di­ğer ta­raf­tan da hal­kı­mı­zın ih­ti­yaç duy­du­ğu hiz­met­le­ri ek­sik­siz ola­rak ye­ri­ne ge­tir­me­ye gay­ret edi­yo­ru­z” de­di. Er­dem­li si­ya­se­te doğ­ru üs­lup­la eri­şi­le­bi­le­ce­ği­ni ifa­de eden Baş­kan Se­çer, ya­pı­lan hiz­met­le­rin de adil bir şe­kil­de yo­rum­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne vur­gu yap­tı. Baş­kan Se­çer, “Bi­rin­ci­si, mut­la­ka eleş­ti­ri­ye açık yön­le­ri­miz var; ama sa­mi­mi­ye­ti­mi­zi, az­mi­mi­zi, şev­ki­mi­zi, mü­ca­de­le an­la­yı­şı­mı­zı eleş­tir­mek gü­nah olur. Çok gay­ret­li­yiz, çok ça­lı­şı­yo­ruz, da­ha iyi iş­ler yap­mak is­ti­yo­ruz. İkin­ci­si; bi­zim ada­let­siz dav­ran­dı­ğı­mı­zı söy­le­mek, ba­na gö­re sa­mi­mi­yet­ten uzak. Biz za­ten ‘Tür­ki­ye’de adam ka­yır­ma­cı­lık ya­pı­lı­yor, ada­let yok, hiz­met­ler­de ay­rım­cı­lık ya­pı­lı­yor’ di­ye eleş­ti­ri­de bu­lu­nu­yo­ruz. Bu eleş­ti­ri­le­ri ya­par­ken, ye­rel ik­ti­dar­da biz de ay­nı şey­le­ri ya­par­sak, o za­man inan­dı­rı­cı­lı­ğı­mız kal­maz. Ama biz yap­ma­yız ve yap­mı­yo­ruz da. Bu­gü­ne ka­dar ol­du­ğu gi­bi, bun­dan son­ra da böy­le de­vam ede­ce­ği­z” de­di. “Ü­re­ti­min art­ma­sı­nı ve ta­rı­mın des­tek­len­me­si­ni önem­si­yo­ru­z” Zi­ya­ret et­ti­ği böl­ge­le­rin ça­lış­kan ve üre­ten in­san­la­ra sa­hip ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Baş­kan Se­çer, “Böl­ge­miz ta­rım böl­ge­si. Biz de yö­ne­tim ola­rak, ta­rım­sal ve hay­van­sal üre­ti­mi önem­si­yo­ruz. Üre­ti­len her ürü­nün, sağ­lık­lı bir şe­kil­de tü­ke­ti­ci­ye ulaş­ma­sı için de, ön­ce­lik­le yol­la­rı­mı­zın ka­li­te­li ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­ruz. Şu an­da bu söy­le­dik­le­ri­mi­zi uy­gu­lu­yo­ruz. ‘Ta­rım des­tek­len­me­li’ de­dik, des­tek­li­yo­ru­z” de­di ve baş­ta ata to­hu­mu, su­la­ma bo­ru­su, fi­de­fi­dan, alet ekip­man gi­bi ta­rım­sal ve hay­van­cı­lık üre­ti­mi için ver­dik­le­ri des­tek­le­ri tek tek an­lat­tı.İn­san­la­rın doğ­du­ğu yer­de doy­ma­sı, ya­ni kö­yün­de üre­tim yap­ma­sı­nı amaç­la­dık­la­rı­nı kay­de­den Baş­kan Se­çer, “Bu böl­ge­ye su­la­ma bo­ru­su des­te­ği­miz ya­pıl­dı. Sa­de­ce Si­lif­ke böl­ge­si­ne bu yıl 5 bin met­re­nin üze­rin­de çe­lik bo­ru da­ğı­tım­la­rı­mız ola­cak. Biz her yıl 60 ile 100 ki­lo­met­re ara­sı su­la­ma bo­ru­su da­ğı­tı­mı­nı ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Her­kes biz­den ha­mur yo­ğur­ma ma­ki­na­sı ala­bi­li­r” de­di. As­lın­da bu des­tek­le­ri ver­mek zo­run­da ol­ma­dık­la­rı­nı vur­gu­la­yan Baş­kan Se­çer, “Ö­zü­ne ba­kar­sa­nız, bu tür des­tek­ler nor­mal­de bi­zim gö­re­vi­miz de­ğil. Ya­ni biz bu des­tek­le­ri yap­mak zo­run­lu de­ği­liz. Biz bu kat­kı­yı, üre­ti­ci­le­ri­mi­ze ta­rım­sal des­tek kap­sa­mın­da ya­pı­yo­ruz. Gö­re­ve gel­di­ğim gün­den, geç­ti­ği­miz yıl so­nu­na ka­dar ta­rı­ma, o za­ma­nın pa­ra­sıy­la 68 mil­yon li­ra di­rekt des­tek yap­tık. Bel­ki de bu­gün­kü pa­ray­la gün­cel­ler­se­niz o des­tek, 200 mil­yon li­ra­ya te­ka­bül ede­bi­li­r” de­di. Baş­kan Se­çer, Si­lif­ke’nin kır­sal ma­hal­le­le­ri­ne ya­pı­lan ta­rım­sal des­te­ğin ya­nı sı­ra, hay­van­cı­lık an­la­mın­da da kat­kı­la­rı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, ‘Ha­di Gel Kö­yü­mü­ze Des­tek Ve­re­lim’ pro­je­sin­den, Si­lif­ke’de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın da ya­rar­lan­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı. “Be­le­di­ye’yi, her ke­si­min gü­ven­di­ği bir ya­pı­ya ka­vuş­tur­du­k” Yö­ne­tim an­la­yı­şı ve ma­li di­sip­lin sa­ye­sin­de bir­çok be­le­di­ye­den çok da­ha iyi du­rum­da ol­duk­la­rı­na vur­gu ya­pan Baş­kan Se­çer, “Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­le­ri de da­hil ol­mak üze­re, bir­çok be­le­di­ye­den çok da­ha iyi du­rum­da­yız. Çün­kü, ne yap­tı­ğı­mı­zı bi­li­yo­ruz. Ge­len pa­ra­mı­zı bi­li­yo­ruz, har­ca­ma­la­rı­mı­zı bi­li­yo­ruz. Dı­şa­rı­ya gü­ven ver­di­ği­miz için, öde­me­le­ri­mi­zi düz­gün ve za­ma­nın­da yap­tı­ğı­mız için, çok sa­yı­da fir­ma ve mü­te­ah­hit, iha­le­le­ri­mi­zi al­mak için sı­ra­ya gi­ri­yo­r” de­di. Yap­tık­la­rı hiz­met­le­ri de de­net­le­dik­le­ri­ni söy­le­yen Baş­kan Se­çer, “Biz ya­pı­lan hiz­met­le­ri sı­kı sı­kı­ya de­net­li­yo­ruz, ama va­tan­daş­la­rı­mız da bu ko­nu­da bi­ze yar­dım­cı olur­sa, hiz­met­le­ri­miz da­ha düz­gün ge­li­r” de­di. Si­lif­ke’ye bağ­lı Ma­ra Muh­ta­rı’nın ka­na­li­zas­yon, iç­me su­yu şe­be­ke hat­tı, su de­po­su ve imar ko­nu­sun­da­ki ta­lep­le­ri­ni de ya­nıt­la­yan Baş­kan Se­çer, “İn­şal­lah her ge­çen gün sa­de­ce Ma­ra'ya de­ğil, Mer­sin'in her böl­ge­si­ne hiz­met­le­ri­miz ar­ta­rak de­vam ede­ce­k” de­di. “Biz ka­mu­oyu öl­çüm­le­riy­le ça­lı­şı­yor, bi­linç­li be­le­di­ye­ci­lik ya­pı­yo­ru­z” Baş­kan Se­çer’in Si­lif­ke’de son du­ra­ğı ise İmam­lı Ma­hal­le­si ol­du. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nden, her par­ti­ye men­sup in­san­la­rın mem­nun ol­du­ğu­nu ifa­de eden Baş­kan Se­çer, “Be­le­di­ye­miz dü­zen­li bir be­le­di­ye. Be­le­di­ye­mi­zin ma­li di­sip­li­ni dört dört­lük. Bu be­le­di­ye­den Ak Par­ti­li de mem­nun, MHP’li de mem­nun, her­kes mem­nun. Biz ka­mu­oyu öl­çüm­le­riy­le ça­lı­şı­yo­ruz. Ben bir yıl son­ra­nın ya­tı­rım prog­ra­mı­nı ya­par­ken, tüm şeh­ri ta­ra­tı­yo­rum. Ana­mur'dan Tar­sus’a ka­dar il­çe il­çe. Biz ya­tı­rım­la­rı plan­lar­ken; han­gi böl­ge­ler­de halk ne is­ti­yor, ta­lep­le­ri ne doğ­rul­tu­da, han­gi hiz­me­ti is­ti­yor, bun­la­rı be­lir­li­yo­ruz. Ez­be­re iş yap­mı­yo­ruz. Bir er­te­si yıl o ya­tı­rı­mı yap­tı­ğı­mız za­man ba­kı­yo­ruz ki, mem­nu­ni­yet olum­lu an­lam­da 180 de­re­ce de­ğiş­miş, yüz­de yüz art­mış. Biz bi­linç­li be­le­di­ye­ci­lik ya­pı­yo­ruz. Her­kes be­le­di­ye­nin ve baş­ka­nın bir gay­ret için­de ol­du­ğu­nun far­kın­da­” de­di. “U­zun­ca­burç’u dün­ya­nın ta­nı­dı­ğı mu­az­zam bir yer ha­li­ne ge­ti­re­bi­li­ri­z” Ta­ri­hi öne­me sa­hip Uzun­ca­burç’u da zi­ya­ret eden ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak Uzun­ca­burç’a kat­kı sağ­la­mak için aka­de­mik des­tek al­dık­la­rı­nı da ifa­de eden Baş­kan Se­çer, “U­zun­ca­burç hak­kın­da su­num ya­pan ho­ca­la­ra, ‘Ne di­yor­sa­nız be­le­di­ye ola­rak va­rız. Ye­ter ki bu ça­lış­ma­la­rı is­tik­rar­lı bir şe­kil­de, et­kin bir şe­kil­de, laf­ta kal­ma­ya­cak bir şe­kil­de ya­pa­lım’ de­dim. Uzun­ca­burç’u, Mer­sin'in onur du­ya­ca­ğı bir tu­ris­tik nok­ta ha­li­ne ge­ti­re­lim. Çün­kü, bu­ra­da pa­ray­la öl­çü­le­me­ye­cek ka­dar de­ğer­li, bin­ler­ce yıl­lık bir ta­rih var. Be­le­di­ye ola­rak bu böl­ge için, ger­çek­ten çok önem­li kat­kı­lar ya­pa­ca­ğız. Ye­ter ki bu­ra­yı aya­ğa kal­dı­ra­lım. Biz za­ten bir ön ça­lış­ma yap­mış­tık. Şim­di ar­ka­daş­la­rım bu ça­lış­ma­ya de­vam edi­yor­lar. Kı­sa bir sü­re son­ra bu­ra­yı sa­de­ce Tür­ki­ye'nin de­ğil, dün­ya­nın ta­nı­dı­ğı mu­az­zam bir yer ha­li­ne ge­ti­re­bi­li­ri­z” de­di. “Biz­den ta­lep edi­len yol so­run­la­rı­nın yüz­de 90’ı bi­zim­le ala­ka­lı de­ği­l” Baş­kan Se­çer, Si­lif­ke ge­zi­si bo­yun­ca muh­tar­lar­dan ve va­tan­daş­lar­dan ge­len yol ta­lep­le­ri­ni de ya­nıt­la­ya­rak, “Bi­zim yol ağı­mız­la il­gi­li hiç­bir so­run yok. Han­gi kö­ye git­sem han­gi il­çe­ye git­sem il­çe be­le­di­ye­le­ri­ne ait yol­lar, or­man iş­let­me­si­ne ait yol­lar so­run­lu ve bu so­run­la­rın çö­zül­me­si biz­den ta­lep edi­li­yor. Emin olun, çö­züm için biz­den ta­lep edi­len yol so­run­la­rı­nın yüz­de 90’nı bi­zim­le ala­ka­lı de­ğil. Bü­yük­şe­hir, ken­di so­rum­lu­lu­ğun­da olan yol­la­rın ta­ma­mı­nı ya­pı­yor. Bu­nu da va­tan­daş­la­rı­mı­zın bil­me­si­ni is­te­ri­m” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. Gök­çel: “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si her ye­re eşit hiz­met gö­tü­rü­yo­r” CHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Cen­giz Gök­çel,  “Sa­yın Va­hap Se­çer’in ve ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­nın, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­mi­zin eko­no­mik im­kan­la­rı­nı ve hiz­met ola­nak­la­rı­nı 3 yıl­dır eşit bir şe­kil­de sun­du­ğu­nu hep be­ra­ber gö­rü­yo­ruz. Siz­le­rin, be­le­di­ye­mi­zin bu ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rın­dan öv­güy­le bah­set­me­ni­zi de mut­lu­luk içe­ri­sin­de din­le­di­m” di­ye ko­nuş­tu. Top­ka­ra: “Bay­ra­mı, su ve ka­na­li­zas­yon ko­nu­sun­da bir sı­kın­tı ya­şa­ma­dan ge­çir­di­k” Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si MHP Mec­lis Üye­si Meh­met Top­ka­ra, Baş­kan Se­çer’in böl­ge­ye zi­ya­re­tin­den do­la­yı mut­lu ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si sa­ye­sin­de böl­ge­de su ve ka­na­li­zas­yon so­ru­nu ya­şa­ma­dık­la­rı­nı kay­det­ti. Top­ka­ra, “Bay­ram­da ba­zı kü­çük so­run­lar ya­şa­dık, ama sağ ol­sun MES­Kİ Ge­nel Mü­dür­lü­ğü anın­da mü­da­ha­le ede­rek, su ve ka­na­li­zas­yon ko­nu­sun­da, bay­ra­mı bir sı­kın­tı ya­şa­ma­dan ge­çir­me­mi­zi sağ­la­dı­lar. Bu­ra­da ek de­po ve de­po­dan şe­be­ke ana hat­ta ge­niş­let­me ya­pı­lı­yor. Mü­te­ah­hi­de ve­ril­miş ve şu an­da ka­zı de­vam edi­yor. İn­şal­lah ya­kın bir za­man­da da Ma­ra’ya şe­be­ke­ye da­ha faz­la ve­ri­le­ce­k” de­di ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin de­vam eden di­ğer ça­lış­ma­la­rı için de te­şek­kür et­ti. Uçar: “Baş­ka­nı­mız Mer­sin’i ade­ta baş­tan ya­rat­ma ar­zu­su içe­ri­sin­de­” CHP Si­lif­ke İl­çe Baş­ka­nı Bün­ya­min Uçar ise Baş­kan Se­çer’in Tar­sus’tan Ana­mur’a, mem­le­ke­tin her top­ra­ğı­nı ka­rış ka­rış gez­di­ği­ni söy­le­ye­rek, “Siz­le­re en iyi hiz­me­ti, da­ha gü­zel hiz­me­ti na­sıl ve­ri­rim mü­ca­de­le­si­ni ve­ren; en üc­ra kö­şe­ler­de, il­çe­le­ri­mi­zin en son köy­le­ri da­hil bü­tün böl­ge­yi ge­zen ve Mer­sin’i ade­ta baş­tan ye­ni­le­me ar­zu­su içe­ri­sin­de olan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sa­yın Va­hap Se­çer ve kıy­met­li eşi Me­ral Se­çer hoş gel­di­ni­z” de­di. Baş­kan Se­çer’in hiz­met­le­ri muh­tar­lar­dan tam not al­dı Ören Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Su­ret­tin Gün­düz,  “10 ki­lo­met­re yo­lu­muz ya­pıl­dı. Çok te­şek­kür ede­ri­m” de­di. Kı­ro­ba­sı Ma­hal­le Muh­ta­rı Mus­ta­fa Tü­re, ma­hal­le­ye ya­pı­la­cak iç­me su­yu ça­lış­ma­sı­nın ken­di­le­ri­ni çok ra­hat­la­ta­ca­ğı­nı söy­le­ye­rek, “Da­ha ön­ce iç­me su­yu­muz çok ye­ter­siz­di. Şim­di MES­Kİ Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­müz işe el at­tı. İn­şal­lah su so­ru­nu­muz çö­zü­le­cek. Bu­ra­da on bin­ler­ce in­san su­suz­luk çe­ki­yor­du­” de­di.Uzun­ca­burç Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Ha­luk Ünal, ma­hal­le­le­ri­ne ya­pı­lan yol, as­falt hiz­met­le­ri ile ta­rım­sal des­tek­ler­den do­la­yı te­şek­kür et­ti. İmam­lı Ma­hal­le Muh­ta­rı Bay­ram Ali Oğuz da, Bü­yük­şe­hir’in so­rum­lu­luk ala­nın­da olan her işi yap­tı­ğı­nı, hiz­met ko­nu­sun­da sı­kın­tı ya­şa­ma­dık­la­rı­nı kay­de­de­rek, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne ve Baş­kan Se­çer’e te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti.