FİTNESS SALONU’NDA SPORA DA ENGEL YOK EĞLENCEYE DE…
Yazar: abdullah - 18 Temmuz 2022 Pazartesi

FİTNESS SALONU’NDA SPORA DA ENGEL YOK EĞLENCEYE DE…

ENGEL YOK

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin En­gel­siz Ya­şam Mer­ke­zi’nde bir­çok branş­ta eği­tim ala­rak ka­li­te­li za­man ge­çi­ren özel ge­rek­si­nim­li bi­rey­le­rin en sev­di­ği alan­lar­dan bi­ri de Fit­ness Sa­lo­nu. Haf­ta­nın be­lir­li gün­le­rin­de bu sa­lon­da spor ya­pan bi­rey­ler sos­yal­le­şir­ken, ay­nı za­man­da fi­zik­sel ve ruh sağ­lık­la­rı­na iyi ge­len ak­ti­vi­te de ger­çek­leş­tir­miş olu­yor. Hem spor hem eğ­len­ce Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin To­ros­lar Halk­kent’te bu­lu­nan En­gel­siz Ya­şam Mer­ke­zi’nden fay­da­la­nan özel ge­rek­si­nim­li bi­rey­le­rin en sev­di­ği ak­ti­vi­te­ler­den bi­ri de Fit­ness Sa­lo­nu’nda spor yap­mak. En­gel­siz Ya­şam Mer­ke­zi’nin bir­çok sos­yal ak­ti­vi­te ve eği­tim ola­nak­la­rın­dan ya­rar­la­nan özel ge­rek­si­nim­li bi­rey­ler; Fit­nesss Sa­lo­nu’nda spor ya­pa­rak hem sağ­lık­la­rı­nı ko­ru­yor, hem eğ­le­ni­yor, hem de mo­ti­ve olu­yor­lar. Haf­ta­nın be­lir­li gün ve sa­at­le­rin­de ge­len bi­rey­ler, en­gel grup­la­rı­na gö­re ken­di­le­ri­ne uy­gun fi­zik­sel ak­ti­vi­te ya­pı­yor. Bir spor sa­lo­nun­da bu­lu­nan tüm spor alet­le­ri mev­cut Üc­ret­siz hiz­met ve­ren Fit­ness Sa­lo­nu’nda, Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­me­ni ve fit­ness an­tre­nö­rü Emir­han Uka eş­li­ğin­de fi­zik­sel ak­ti­vi­te ve eg­zer­siz ya­pan özel ge­rek­si­nim­li bi­rey­ler için her im­kan mev­cut. 18 yaş üs­tü özel ge­rek­si­nim­li bi­rey­le­rin En­gel­siz Ya­şam Mer­ke­zi’ne baş­vu­ra­rak ka­yıt­la­rı­nı yap­tı­rıp üc­ret­siz ola­rak fay­da­la­na­bi­le­ce­ği Fit­ness Sa­lo­nu’nda; kap­sam­lı bir spor sa­lo­nun­da bu­lu­nan elip­tik bi­sik­let, dam­bıl­lar, ağır­lık seh­pa­la­rı, ağır­lık bar­la­rı, ko­şu ban­dı, ya­tay bi­sik­let gi­bi tüm spor alet­le­ri mev­cut. “Fit­ness, dı­şa­rı­da yap­tık­la­rı spor branş­la­rı­na olum­lu et­ki ya­pı­yo­r” Sağ­lık İş­le­ri Da­ire­si bün­ye­sin­de­ki En­gel­siz Ya­şam Mer­ke­zi’nde gö­rev ya­pan Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­me­ni ve fit­ness an­tre­nö­rü Emir­han Uka, özel ge­rek­si­nim­li bi­rey­le­re spor ya­par­ken eş­lik edi­yor. Spo­run özel ge­rek­si­nim­li bi­rey­ler için öne­mi­ne de­ği­nen Uka, “Ö­zel ge­rek­si­nim­li bi­rey­le­ri­miz­le, ge­nel ola­rak 18 yaş ve üs­tü grup­lar­la fi­zik­sel uy­gun­luk ve eg­zer­siz ak­ti­vi­te­le­ri ya­pı­yo­ruz. Uzun so­luk­lu ise vü­cu­dun kas ve is­ke­let sis­te­mi­ni güç­len­di­ren an­tren­man­lar ya­pı­yo­ruz. Bi­zim ço­cuk­la­rı­mız ge­nel an­lam­da yo­ğun bir şe­kil­de fit­ness yap­tık­la­rın­da, dı­şa­rı­da­ki spor branş­la­rın­da da­ha ba­şa­rı­lı, da­ha ve­rim­li olu­yor­lar, sos­yal ha­ya­ta da­ha faz­la adap­te ola­bi­li­yor­la­r” de­di. Uka, özel ge­rek­si­nim­li bi­rey­le­ri en­gel du­ru­mu­na gö­re spor alet­le­ri­ne yön­len­dir­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Şu an 40’a ya­kın öğ­ren­ci­miz var ve sü­rek­li ola­rak ka­yıt­lar art­mak­ta. Biz bu­ra­da; or­to­pe­dik en­gel­li­ler, işit­me en­gel­li­ler, nö­ro­ge­li­şim­sel bo­zuk­luk olan zi­hin­sel en­gel­li­ler, down sen­drom­lu­lar gi­bi bir­den faz­la en­gel grup­la­rı­na hiz­met ve­ri­yo­ru­z” de­di. “Ço­cuk­lar bu­ra­da çok ra­hat. Çok eğ­le­ni­yor­lar ve çok mut­lu­la­r” Ai­le­ler­den olum­lu dö­nüş al­dık­la­rı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­yen Uka, öğ­ren­ci­ler­den al­dık­la­rı olum­lu tep­ki­le­ri de pay­la­şa­rak şun­la­rı söy­le­di: “Da­ha ön­ce böy­le bir hiz­me­tin ol­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor­lar ve şu an böy­le bir hiz­met ol­du­ğu için çok mem­nun­lar. Ço­cuk­lar­dan da gü­zel dö­nüş­ler alı­yo­ruz. Ba­zı de­za­van­taj­lı grup­la­rı­mız da­ha ön­ce hiç spor sa­lo­nu­na git­me­dik­le­ri­ni ifa­de edi­yor­lar. Şu an böy­le bir sa­lon­dan üc­ret­siz bir şe­kil­de fay­da­lan­dık­la­rı için çok mut­lu­lar. Biz bu­ra­da on­lar­la öğ­ret­men öğ­ren­ci iliş­ki­si de­ğil, da­ha çok on­la­ra ya­kın ve sos­yal ha­ya­ta ha­zır­la­yı­cı bir ev­re­miz olu­yor. Ço­cuk­lar bu­ra­ya di­ğer ak­ti­vi­te­ler için de ge­li­yor, ama Fit­ness Sa­lo­nu’nu da­ha çok se­vi­yor­lar. Bu­ra­da çok ra­hat­lar. Çok eğ­le­ni­yor­lar ve çok mut­lu­lar.” “S­po­ra baş­la­dık­tan son­ra ke­mik ağ­rım kal­ma­dı. Da­ha iyi yü­rü­yo­ru­m” 21 ya­şın­da­ki Ya­ren Sa­ra­çer, Fit­ness Sa­lo­nu’ndan fay­da­la­nan bi­rey­ler­den. Yü­rü­mek­te güç­lük çe­ken ve te­ker­lek­li san­dal­ye­den des­tek alan Ya­ren, gün­lük ha­yat­ta ken­di­si­ni zor­la­yan ki­lo­la­rın­dan Bü­yük­şe­hir’in Fit­ness Sa­lo­nu sa­ye­sin­de kur­tul­du. Spor sa­lo­nun­da yap­tık­la­rı­nı an­la­tan Ya­ren, “A­yak­la­rı­mın da­ha güç­lü ol­ma­sı için ilk ön­ce ayak­ta ça­lı­şı­yo­ruz.  Son­ra­sın­da kol­la­rı­mı ça­lış­tı­rı­yo­ruz. Da­ha son­ra­sın­da di­ğer alet­ler­de spor ya­pı­yo­ruz. Ye­ni alet­ler­le ça­lı­şı­yo­ruz. 3 ay­dır fay­da­la­nı­yo­rum. Da­ha ön­ce­sin­de faz­la ki­lom­dan do­la­yı yü­rü­mek­te çok zor­luk çe­ki­yor­dum. Ke­mik­le­rim­de ağ­rı­lar olu­yor­du. Spo­ra baş­la­dık­tan son­ra ke­mik ağ­rım hiç­bir şe­kil­de kal­ma­dı. Da­ha iyi yü­rü­yo­rum. Ho­ca­la­rı­mız da çok yar­dım­cı olu­yor. Fit­ness sa­lo­nu­na gel­di­ğim­de çok ra­hat­lı­yo­rum. Ha­re­ket­ler ba­na çok yar­dım­cı olu­yor. Da­ha iyi his­se­di­yo­ru­m” de­di. Fi­zik te­da­vi sü­re­ci­nin de de­vam et­ti­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­yen Ya­ren, “O­ra­da da fiz­yo­te­ra­pist­le­ri­miz yar­dım­cı olu­yor­lar. Ora­da çok faz­la ha­re­ket­ler yap­mı­yor­duk. Da­ha son­ra­sın­da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin bir spor sa­lo­nu aç­tı­ğı­nı duy­duk­tan son­ra bu­ra­ya baş­la­dım. Bu­ra­sı da­ha iyi, yar­dım­cı olu­yor­lar ve bu­ra­da da­ha çok ha­re­ket va­r” di­ye ko­nuş­tu. “İ­yi his­se­di­yo­rum. Çok gü­zel, se­vi­yo­ru­m” 26 ya­şın­da­ki Dur­muş Boz­dağ da Fit­ness Sa­lo­nu’na her gün ge­len mü­da­vim­le­rin­den. Çok eğ­len­di­ği­ni ifa­de eden Boz­dağ, “Ko­şu, spor tü­rü ak­ti­vi­te­ler­le uğ­ra­şı­yo­rum. Çok gü­zel, eğ­len­ce­li. Hiç­bir sı­kın­tım yok. Öğ­ret­me­ni­miz sağ ol­sun, yar­dım­cı olu­yor.  İyi his­se­di­yo­rum. Çok gü­zel, se­vi­yo­ru­m” de­di. İşit­me en­gel­li Nur­sel, is­te­yen her­ke­si spor yap­ma­ya da­vet et­ti %52 ora­nın­da işit­me en­gel­li Nur­sel Bu­zak ise 26 ya­şın­da. Fit­ness Sa­lo­nu’nda kol ve ba­cak eg­zer­siz­le­ri yap­tı­ğı­nı be­lir­ten Bu­zak, bu­ra­da ol­mak­tan duy­du­ğu mut­lu­lu­ğu işa­ret di­li ile an­la­tır­ken, her­ke­si Fit­ness Sa­lo­nu’na spor yap­ma­ya da­vet et­ti. Fit­ness Sa­lo­nu’ndan ya­rar­la­nan bir di­ğer özel ge­rek­si­nim­li bi­rey de Bu­rak Ka­ra­han. Fit­ness Sa­lo­nu’na her gün gel­di­ği­ni söy­le­yen Bu­rak yap­tı­ğı ak­ti­vi­te­le­ri, “Ko­şu, yü­rü­yüş, her şe­y” cüm­le­le­riy­le an­lat­tı.