MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ‘YAZ DOSTUM KONSERLERİ’ BAŞLADI
Yazar: abdullah - 18 Temmuz 2022 Pazartesi

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ‘YAZ DOSTUM KONSERLERİ’ BAŞLADI

YAZ DOSTUM KONSERLERİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ‘Yaz Dos­tum Kon­ser­le­ri’ Mer­sin­li­ler­den bü­yük il­gi gö­rü­yor. Mer­sin’de ya­şa­yan ve ta­til için Mer­sin’e ge­len çok sa­yı­da va­tan­daş, dü­zen­le­nen kon­ser­ler­de do­ya­sı­ya eğ­le­ne­rek ta­ti­lin ta­dı­nı çı­ka­rı­yor­lar. Kül­tür Park Fe­ner­bah­çe Mey­da­nı Ya­nı ve Kül­tür Park Uçak Ma­ke­ti Önü’nde eş za­man­lı ola­rak dü­zen­le­nen kon­ser­ler­de, top­lam 15 sa­nat­çı ve grup sah­ne alı­yor. Et­kin­lik tak­vi­mi­nin dün ak­şam­ki bö­lü­mün­de Fe­ner­bah­çe Mey­da­nı Ya­nı’nda Ser­hat Er­dem, Uçak Ma­ke­ti Önü’nde ise Fi­lo­zof Ke­di isim­li grup sah­ne al­dı. 7’den 77’ye her yaş­tan mü­zik­se­ve­rin il­giy­le iz­le­di­ği kon­ser­ler­de, özel­lik­le genç­ler, se­vi­len şar­kı­lar­da sa­nat­çı­la­ra eş­lik et­ti­ler. “Genç mü­zis­yen­le­re ve­ri­len des­tek çok önem­li­” Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’in, pan­de­mi dö­ne­min­de de ben­zer bir et­kin­lik ile ye­rel sa­nat­çı­la­ra çok önem­li bir des­tek­te bu­lun­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Nur­can Dal isim­li öğ­ret­men “Genç mü­zis­yen­le­re bu fır­sa­tı ver­di­ği için, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Va­hap Se­çer’e te­şek­kür edi­yo­ruz. Özel­lik­le ta­kip­çi­si­yiz. Pan­de­mi dö­ne­min­de de genç­le­re bu fır­sa­tı ver­di­ğin­de, on­lar çok mut­lu ol­du­lar. Ben öğ­ret­me­nim. Bu an­lam­da, genç mü­zis­yen­le­ri o zor du­rum­da hem mü­zik an­la­mın­da des­tek­le­me­si, hem de mad­di an­lam­da genç­le­re cep harç­lı­ğı ola­rak du­yar­lı ol­ma­sı biz bü­yük­le­ri çok mut­lu et­ti. Her tür­lü mü­zik ol­sun, ama bi­zim gi­bi or­ta yaş­lı­la­rı da dü­şün­sün­ler. Fark­lı tarz­da mü­zik­ler, tür­kü­ler ola­bi­lir. Da­ha fark­lı sa­nat­çı­la­rı­mız da ola­bi­li­r” di­ye ko­nuş­tu. Dü­zen­le­nen kon­ser­le­rin özel­lik­le genç­ler için çok eğ­len­ce­li ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ol­cay Bay­ram isim­li va­tan­daş ise “Va­hap Se­çer’i sos­yal med­ya­dan ta­kip edi­yo­ruz. Tüm ça­lış­ma­la­rı­nı çok be­ğe­ni­yor ve her tür­lü des­tek­li­yo­ruz. Mer­sin’de ya­şı­yo­rum, ama ilk de­fa böy­le bir et­kin­li­ğe gel­di­m” de­di. “Mer­sin çok eğ­len­ce­li ve çok gü­ze­l” Sa­kar­ya’dan yaz ta­ti­li için Mer­sin’e gel­di­ği­ni söy­le­yen Üm­mü­han Gür­büz ise “Çok gü­zel, bü­yük ke­yif­le din­li­yo­rum. Da­ha ön­ce­ki kon­ser­le­re ge­le­me­dim, bu­gün mer­ke­ze gel­dim ve kon­se­re denk gel­dim. Çok gü­zel, çok eğ­le­ni­yo­ru­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Pan­de­mi dö­ne­min­de in­san­la­rın ev­le­rin­de ye­te­rin­ce kal­dı­ğı­nı ve bu tür et­kin­lik­le­re da­ha faz­la ih­ti­yaç duy­duk­la­rı­nı be­lir­ten Nur­hak Ke­keç isim­li Mer­sin­li va­tan­daş “İn­san­lar dı­şa­rı çık­ma­yı öz­le­di. Baş­ka­nı­mı­za bu ko­nu­da te­şek­kür edi­yo­ruz. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nden çok mem­nu­nu­nu­z” di­ye duy­gu­la­rı­nı ifa­de eder­ken, ta­til için Mer­sin’e gel­di­ği­ni söy­le­yen Bir­sen Ok­çu ise “Ben­ce ga­yet eğ­len­ce­li, uma­rım böy­le de­vam eder. Ha­tay’dan gel­dim, ora­da böy­le kon­ser­ler yok. Da­ha ön­ce­den de gel­miş­tim, yi­ne kon­ser­le kar­şı­laş­mış­tım ve ga­yet eğ­len­ce­liy­di. Uma­rım hep böy­le de­vam eder. Mer­si­ni se­vi­yo­rum, ken­di şeh­rim­miş gi­bi his­se­di­yo­rum. Her açı­dan çok gü­zel bir şe­hi­r” di­ye ko­nuş­tu. “Mer­sin her şe­yiy­le 10 nu­ma­ra­” Mer­sin’e da­ha ön­ce kü­çük yaş­lar­day­ken gel­di­ği­ni ve Gi­re­sun’da ya­şa­dı­ğı­nı ak­ta­ran Ümit Hü­se­yi­noğ­lu isim­li genç ise, “Mer­sin’i çok be­ğen­dim. Ge­rek te­miz­li­ği, ge­rek şe­hir plan­la­ma­sı her şe­yiy­le 10 nu­ma­ra. Bu be­nim Mer­sin’e ikin­ci ge­li­şim. Kü­çük­ken gel­miş­tim, ama şu an o za­ma­na gö­re çok bü­yük fark var. Sa­hi­li çok gü­zel. Çok se­vi­yo­rum Mer­sin’i.  Bun­dan son­ra da gel­me­ye de­vam ede­ri­m” de­di.