YOL YAPIM EKİPLERİ KENT GENELİNDEKİ MESAİSİNİ DEVAM ETTİRİYOR

abdullah - 18 Temmuz 2022 Pazartesi

YOL YAPIM EKİPLERİ KENT GENELİNDEKİ MESAİSİNİ DEVAM ETTİRİYOR

KENT GENELİNDE ASFALT MESAİSİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Yol Ya­pım Ba­kım ve Ona­rım Da­ire­si ekip­le­ri, ‘Yo­lu­muz Açık Ol­sun’ slo­ga­nı ile her gün fark­lı bir nok­ta­da yol dü­zen­le­me ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­ti­ri­yor. Ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da ekip­ler, To­ros­lar il­çe­si Sel­çuk­lar Ma­hal­le­si Mer­sin­li Ah­met Bul­va­rı’nda 212. Cad­de ile Çift­çi­ler Cad­de­si ara­sın­da yer alan 600 met­re uzun­lu­ğun­da­ki yol­da sı­cak as­falt se­ri­mi ya­pa­rak, yol ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­nı hız­la ta­mam­la­dı. Yol, va­tan­daş­la­rın kul­la­nı­mı­na su­nul­du Ku­zey ve gü­ney şe­rit­te ça­lış­ma­la­rı­nı plan­la­yan ekip­ler, da­ha ön­ce gü­ney şe­rit­te sı­cak as­falt se­rim ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­ya­rak yo­lu tra­fi­ğe aç­mış­tı. Tra­fi­ğin ak­sa­ma­ma­sı için ça­lış­ma­la­rı­nı bel­li ara­lık­lar­la sür­dü­ren ekip­ler, fa­ali­yet­le­ri­ne ku­zey şe­rit­te de­vam et­ti. Ekip­ler, ilk ola­rak de­for­me olan yo­lu fre­ze ile ka­zı­ya­rak as­fal­ta ha­zır­lık ça­lış­ma­sı yap­tı. As­fal­ta ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı­nın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan sı­cak as­falt se­ri­mi­ne ge­çen ekip­ler, yo­lu ye­ni­le­ye­rek va­tan­daş­la­rın hiz­me­ti­ne sun­du. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yol ya­pım ekip­le­ri, ken­tin bir­çok nok­ta­sın­da tra­fik akı­şı­nın yo­ğun ol­du­ğu ve ula­şım­da so­run ya­ra­tan nok­ta­la­rın ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­na, bel­li bir prog­ram da­hi­lin­de de­vam ede­cek.