BAŞKAN DURAN ŞEN’DEN, HALK OTOSÜBÜ SÜRÜCÜLERİNE UYARI
Yazar: abdullah - 18 Temmuz 2022 Pazartesi

BAŞKAN DURAN ŞEN’DEN, HALK OTOSÜBÜ SÜRÜCÜLERİNE UYARI

DURAN ŞEN UYARDI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Es­naf Oda­sı Baş­ka­nı Du­ran Şen, se­yir ha­lin­de­ki Halk Oto­bü­sü­nün açık ka­lan ka­pı­sın­dan dü­şen yol­cu­nun ölü­mü­nün ar­dın­dan şo­för es­naf­la­rı­nı uyar­dı. Baş­kan Şen, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, olay­dan duy­du­ğu üzün­tü­ye di­le ge­ti­re­rek“Geç­ti­ği­miz gün­ler­de mey­da­na ge­len ve bü­yük üzün­tü ya­ra­tan, açık ka­pı­dan düş­me ola­yın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den va­tan­da­şı­mı­za rah­met di­li­yo­rum. Va­tan­daş­la­rın yo­ğun ola­rak kul­lan­dı­ğı top­lu ta­şı­ma araç­la­rın­da sü­rü­cü­le­rin da­ha dik­kat­li ol­ma­sı, yol­cu in­di­rip bin­di­rir­ken ka­pı­la­ra mut­la­ka dik­kat et­me­si ve en önem­li­si ara­cı­na al­dı­ğı yol­cu­nun ye­ri­ne otur­du­ğu gör­dük­ten son­ra ha­re­ket et­me­si ge­rek­ti­ği­ni bir kez da­ha    ha­tır­lat­mak is­ti­yo­ru­m” de­di.Özel Halk Oto­bü­sü ve Mi­ni­büs­le­rin kli­ma aç­ma zo­run­lu­lu­ğu­nun da bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Şen, kli­ma aç­ma­yan sü­rü­cü­ler hak­kın­da ge­re­ken yap­tı­rım­la­rın uy­gu­la­na­ca­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di.