MİLLETVEKİLİ BAKİ ŞİMŞEK’TEN,  BAŞKAN TEPEBAĞLI’YA ZİYARET
Yazar: abdullah - 18 Temmuz 2022 Pazartesi

MİLLETVEKİLİ BAKİ ŞİMŞEK’TEN, BAŞKAN TEPEBAĞLI’YA ZİYARET

MİLLETVEKİLİ BAKİ ŞİMŞEK

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek, Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı’yı zi­ya­ret et­ti. Mil­let­ve­ki­li Şim­şek, MHP İl Baş­kan Yar­dım­cı­sı Or­çun Ka­lan, MHP Çam­lı­yay­la İl­çe Baş­ka­nı Ali Rı­za Genç, Çam­lı­yay­la Ül­kü Ocak­la­rı Baş­ka­nı Za­hit Kı­ral ile bir­lik­te ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret sı­ra­sın­da gün­dem­le il­gi­li is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­du. Ga­ze­te­miz Ge­nel Ya­yın Ko­or­di­na­tö­rü Şa­hin Tur­gut’un da bu­lun­du­ğu zi­ya­ret­te Mil­let­ve­ki­li Şim­şek “Dü­rüst, il­ke­li, ira­de­li, inanç­lı ve müş­fik be­le­di­ye yö­ne­tim­le­ri­miz bi­zim ve el­bet­te Tür­ki­ye’nin yüz ak­la­rı­dır. Be­le­di­ye yö­ne­ti­mi, mil­le­ti­mi­zin ema­ne­ti­dir. Biz sa­mi­mi­yiz, içi­miz bir, dı­şı­mız bir, ge­ce­miz bir, gün­dü­zü­müz bir­dir. MHP ola­rak ça­lı­şa­ca­ğız, ça­lı­şa­ca­ğız, bir da­ha ça­lı­şa­ca­ğız, Al­lah’ın iz­niy­le hep bir­lik­te ba­şa­ra­ca­ğı­z” de­di.