MEHMET YUNUS SEVEN, MAHALLE ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR
Yazar: abdullah - 18 Temmuz 2022 Pazartesi

MEHMET YUNUS SEVEN, MAHALLE ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

MEHMET YUNUS SEVEN

Tar­sus Ma­ya Göz Has­ta­ne­si’nin ku­ru­cu or­tak­la­rın­dan olan Dr. Meh­met Yu­nus Se­ven, ma­hal­le zi­ya­ret­le­ri­ne ara­lık­sız bir şe­kil­de de­vam edi­yor. İYİ Par­ti saf­la­rı­na ka­tı­lan ve par­ti ro­ze­ti Ge­nel Baş­kan Me­ral Ak­şe­ner ta­ra­fın­dan ta­kı­lan Meh­met Yu­nus Se­ven, Mit­hat­pa­şa Ma­hal­le­si sa­kin­le­riy­le bir ara­ya gel­di. Ma­hal­le sa­kin­le­ri­nin so­run ve ta­lep­le­ri­ni din­le­yen Meh­met Yu­nus Se­ven, sos­yal med­ya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da “Mut­fak­lar yan­gın ye­ri­ne dön­müş, es­naf kan ağ­lı­yor. Ken­di men­fa­atin­den baş­ka bir şey dü­şün­me­yen­le­rin git­me­si için hal­kı­mız gün sa­yı­yor. Az kal­dı.Bay­ram­la­rı hal­kı­mız için tak­vim­de­ki bir ya­zı­dan iba­ret ha­le ge­ti­ren­le­re inat ‘bay­ram­la­rı bay­ram’ gi­bi ya­şa­ya­ca­ğı­mız bir Tür­ki­ye mü­ca­de­le­mi­ze de­vam ede­ce­ğiz. As­la vaz­geç­me­ye­ce­ği­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. (HA­BER MER­KE­Zİ)