BAŞKAN SEÇER: “TARSUS’UN,  OTOBÜS FİLOSUNU YENİLEDİK”
Yazar: abdullah - 18 Temmuz 2022 Pazartesi

BAŞKAN SEÇER: “TARSUS’UN, OTOBÜS FİLOSUNU YENİLEDİK”

otobüs filosu

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, gö­re­ve gel­dik­le­rin­de oto­büs­le­rin yaş or­ta­la­ma­sı­nın 12,5 ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, şu ana ka­dar ye­ni al­dık­la­rı 87 CNG’li oto­büs­le­rin Mer­sin mer­kez­de hiz­met gör­dü­ğü­nü söy­le­di. Kur­ban Bay­ra­mı’nın 3. gü­nü Çam­lı­yay­la il­çe­si­ni zi­ya­ret eden Baş­kan Se­çer, ko­nuy­la il­gi­li Yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da “Da­ha son­ra tes­lim al­dı­ğı­mız 67 atak oto­bü­sün de 41’i şu an Tar­sus’ta hiz­met­te. Son­ra bu­nun üze­ri­ne de mer­kez­de fi­lo­da olan ye­ni mo­del­ler­den ve bu böl­ge­ye uy­gun 18 oto­büs da­ha seç­tik. Şu an­da Tar­sus’a 59 oto­büs hiz­met ve­ri­yor. Bu böl­ge­nin so­kak­la­rı dar ol­du­ğu için da­ha atak oto­büs­ler ge­re­ki­yor­du. Ye­ni al­dı­ğı­mız oto­büs­ler bu özel­lik­te. Kı­sa­ca­sı 3 ay ön­ce Tar­sus’un oto­büs fi­lo­su­nu ta­ma­men ye­ni­le­dik. Mer­sin’de top­lam­da 154 ye­ni oto­bü­sü­müz var. 118 ye­ni oto­bü­sün tes­li­ma­tı da Ağus­tos’un ba­şı­na ka­dar ta­mam­la­na­ca­k” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.       (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)