BAŞKAN TEPEBAĞLI’DAN, ‘15 TEMMUZ’ KUTLAMASI
Yazar: abdullah - 18 Temmuz 2022 Pazartesi

BAŞKAN TEPEBAĞLI’DAN, ‘15 TEMMUZ’ KUTLAMASI

15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

(BÜN­YA­MİN YIL­DI­RIM) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, ta­rih­te ni­ce des­tan­lar ya­zan Türk Mil­le­ti’nin 15 Tem­muz 2016’da, dar­be gi­ri­şi­mi­ni ca­nı ve ka­nı pa­ha­sı­na ver­di­ği des­tan­sı mü­ca­de­ley­le bir kez da­ha tüm dün­ya­ya ör­nek ol­du­ğu­nu söy­le­di. Baş­kan Te­pe­bağ­lı, 15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Mil­li Bir­lik Gü­nü do­la­yı­sıy­la ya­yın­la­dı­ğı me­sa­jın­da “15 Tem­muz dar­be gi­ri­şi­mi­nin ya­şan­dı­ğı o ka­ran­lık ge­ce­de İs­tik­lâl ru­hu bir kez da­ha te­za­hür et­ti. Mil­le­ti­miz, açı­lan ateş­le­re, atı­lan bom­ba­la­ra, yö­nel­ti­len teh­dit­le­re, göz­le­ri­nin önün­de şe­hit edi­len va­tan­daş­la­rı­mı­za rağ­men mey­da­nı dar­be­ci­le­re bı­rak­ma­ya­rak ül­ke­si­ne ve mil­li ira­de­ye ka­rar­lı bir şe­kil­de sa­hip çık­tı ve bu ha­in dar­be te­şeb­bü­sü ber­ta­raf edil­di. Gö­zü­nü bi­le kırp­ma­dan ül­ke­si için ca­nı­nı fe­da eden dar­be te­şeb­bü­sü­nün sey­ri­ni de­ğiş­ti­ren Ast­su­bay Ömer Ha­lis­de­mir’i ve di­ğer de­mok­ra­si şe­hit­le­ri­mi­zi unut­ma­dık, as­la unut­ma­ya­ca­ğız. Ül­ke­nin bir­li­ği ve dev­le­tin be­ka­sı için can­la­rı­nı fe­da ede­rek şe­ha­det şer­be­ti­ni içen aziz şe­hit­le­ri­mi­zi bir kez da­ha rah­met ve min­net­le anı­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.