AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SUNACAK KAZLAR,  TARSUSLU YETİŞTİRİCİLERE DE TESLİM EDİLDİ
Yazar: abdullah - 15 Temmuz 2022 Cuma

AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SUNACAK KAZLAR, TARSUSLU YETİŞTİRİCİLERE DE TESLİM EDİLDİ

tarsuslu üreticilere kaz dağıtımı

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ai­le eko­no­mi­si­ne kat­kı su­na­cak, üre­ti­ci­yi des­tek­le­yi­ci pro­je­le­ri sü­rü­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len ‘Ka­zanç Pro­je­si’ kap­sa­mın­da ye­tiş­ti­ri­ci­le­re kaz da­ğı­tı­mı ve yem des­te­ği ve­ril­me­ye de­vam edi­li­yor. Geç­ti­ği­miz yıl baş­la­tı­lan pro­je­nin de­va­mı olan ça­lış­ma kap­sa­mın­da Mer­sin’in Ak­de­niz, Ye­ni­şe­hir, Me­zit­li, To­ros­lar ve Tar­sus il­çe­le­rin­de yer alan top­lam 50 ye­tiş­ti­ri­ci­ye 70 di­şi, 30 er­kek ol­mak üze­re 100’er adet kaz ve 600 kg yem des­te­ği ve­ri­li­yor.Ön­ce­lik­le ka­dın ye­tiş­ti­ri­ci­le­rin des­tek­len­me­si­ni amaç­la­yan pro­je­de, kaz tes­li­mi ya­pı­lan ye­tiş­ti­ri­ci­ler­den yıl için­de 300 adet yu­mur­ta alı­nıp ku­luç­ka­ya ya­tı­rı­la­rak, bir son­ra­ki yıl da­ğı­tı­la­cak olan kaz­la­rın üre­ti­mi sağ­la­nı­yor. 16 ye­tiş­ti­ri­ci­ye da­ha tes­li­mat ya­pıl­dı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Muh­tar­lık İş­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Tar­sus Ko­or­di­nas­yon Şu­be Mü­dür­lü­ğü’nde ya­pı­lan da­ğı­tım tö­re­nin­de Tar­sus­lu 8’i ka­dın, top­lam 16 ye­tiş­ti­ri­ci­ye kaz ve yem tes­lim­le­ri ger­çek­leş­ti­ril­di. Da­ğı­tım­da ye­tiş­ti­ri­ci­le­re, Bü­yük­şe­hir yet­ki­li­le­ri ta­ra­fın­dan “kaz ba­kı­mı ve yem kul­la­nı­mı­” ko­nu­sun­da bil­gi de ve­ril­di. Da­ğı­tım tö­re­ni­ne Bü­yük­şe­hir Mec­lis Üye­si ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İmar A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü Ali Uyan, Bü­yük­şe­hir Mec­lis Üye­si Av. Ün­zi­le Ku­ru, CHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­Ta­rım­sal Hiz­met­ler, Eği­tim ve Ko­ope­ra­tif­ler Şu­be Mü­dü­rü Sel­çuk Şa­hu­toğ­lu, di­ğer yet­ki­li­ler ile üre­ti­ci­ler ka­tı­lım gös­ter­di. Bu yıl­ki son tes­li­mat Tar­sus’ta ger­çek­leş­ti­ril­di Ta­rım­sal Hiz­met­ler, Eği­tim ve Ko­ope­ra­tif­ler Şu­be Mü­dü­rü A. Sel­çuk Şa­hu­toğ­lu, “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­mi­zin 2022 yı­lın­da­ki Ka­zanç Pro­je­si’nin son da­ğı­tı­mı için hep bir­lik­te Tar­sus’ta­yız. Bu­gün bu­ra­da 16 ye­tiş­ti­ri­ci­mi­ze, 100’er adet kaz tes­lim ede­ce­ğiz. 600 ki­lo da yem ve­re­ce­ğiz ve Ka­zanç Pro­je­si’nin ilk 50 ai­le­si ta­mam­lan­mış ola­cak. Uma­rım bu se­zon da, 2021 yı­lın­da­ki pro­je­miz gi­bi ba­şa­rı­lı ge­çer. Kaz­lar si­ze be­re­ket­li olur. Şim­di­den bol ka­zanç­lar di­li­yo­ru­m” de­di. “Ta­rım ko­nu­sun­da her za­man çift­çi­le­ri­mi­zin, üre­ti­ci­le­ri­mi­zin ya­nın­da­yı­z” Bü­yük­şe­hir Mec­lis Üye­si ve İmar A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü Ali Uyan ise “He­pi­ni­zi Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sa­yın Va­hap Se­çer adı­na say­gıy­la, sev­giy­le ve hür­met­le se­lam­lı­yo­rum. Bi­raz­dan kaz­lar da­ğı­tı­la­cak, in­şal­lah be­re­ket­li bir se­zon ge­çi­re­cek­si­niz. Bu be­re­ket­li se­zo­nun so­nun­da da kaz­la­rın ye­ti­şe­rek ke­sim vak­ti gel­di­ğin­de, he­pi­niz ai­le­le­ri­ni­zi ge­çin­di­re­cek­si­niz. So­nuç­ta bu bir ti­ca­ri ka­zanç ola­cak. Siz­ler hiz­met ede­cek­si­niz, emek ve­re­cek­si­niz bu­na. Önem­li bir pro­je. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­miz ve Sa­yın Baş­ka­nı­mız Va­hap Se­çer, ta­rım ko­nu­sun­da her za­man çift­çi­le­ri­mi­zin, üre­ti­ci­le­ri­mi­zin ya­nın­da ol­du. Bun­dan ön­ce de bir­çok da­ğı­tım ya­pıl­dı­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Baş­vur­dum, ba­na da çık­tı­” Tar­sus’a bağ­lı Ça­vuş­lu Ma­hal­le­si’nden ka­dın ye­tiş­ti­ri­ci Ru­ki­ye Cı­lız, “Bu pro­je­den ya­rar­lan­ma­yı çok ön­ce­den de is­ti­yor­dum. Ki da­ha ön­ce­den de ken­dim kaz üret­tim, bak­tım. Ya­pa­bi­le­ce­ği­me de ina­nı­yo­rum. Baş­vur­dum ve çok te­şek­kür edi­yo­rum ba­na da çık­tı. Çık­tı­ğı için çok mut­lu­yum. Yem des­te­ği­mi­zi de al­dık. Şu an hay­van­la­rı­mı­zı da alı­yo­ruz. Bu kat­kı­sı için Va­hap Bey’e, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne çok te­şek­kür ede­ri­m” şek­lin­de ko­nuş­tu. "Büt­çe­mi­ze kat­kı ola­cak" Keş­li Ma­hal­le­si’nden Bay­ram Ali Çe­vik isim­li ye­tiş­ti­ri­ci de pro­je­nin ai­le büt­çe­si­ne kat­kı su­na­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı ifa­de ede­rek, “Kaz da­ğı­tıl­dı­ğı­nı duy­duk. Va­hap Bey’e te­şek­kür ede­riz. Büt­çe­mi­ze kat­kı ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum, iyi olur in­şal­la­h” di­ye ko­nuş­tu.