BÜYÜKŞEHİR BAŞKANI SEÇER’E,  Ç.YAYLA İLÇESİNDE SEVGİ SELİ
Yazar: abdullah - 15 Temmuz 2022 Cuma

BÜYÜKŞEHİR BAŞKANI SEÇER’E, Ç.YAYLA İLÇESİNDE SEVGİ SELİ

SEÇER'E SEVGİ SELİ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Kur­ban Bay­ra­mı zi­ya­ret­le­ri kap­sa­mın­da gel­di­ği Çam­lı­yay­la il­çe­sin­de va­tan­daş­la­rın yo­ğun sev­gi­siy­le kar­şı­laş­tı. Kur­ban Bay­ra­mı’nın 3, gü­nü il­çe­ye bağ­lı Sa­rı­ko­yak, Sa­rı­ka­vak, Bel­çı­nar, Fa­kı­lar Ma­hal­le­si ve Er­ge­ne mev­ki­in­de va­tan­daş­lar­la bay­ram­la­şan Baş­kan Se­çer, da­ha son­ra il­çe­ye bağ­lı Se­bil Ma­hal­le­si’nde va­tan­daş­lar­la bu­luş­tu. Çam­lı­yay­la çar­şı mer­ke­zin­de es­naf zi­ya­ret­le­rin­de bu­lu­nan ve Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan in­şa­atı ça­lış­ma­la­rı de­vam eden Kat­lı Oto­park ala­nın­da da in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Baş­kan Se­çer, il­çe hal­kı­nın ve yay­la­cı­la­rın da is­tek ve ta­lep­le­ri­ni din­le­di. Çam­lı­yay­la mer­kez­de­ki es­naf zi­ya­ret­le­ri sı­ra­sın­da geç­ti­ği­miz gün­ler­de kalp kri­zi son­ra­sın­da ka­yın­ba­ba­sı­nı kay­be­den ga­ze­te­miz sa­hi­bi Cem Ho­mur­lu ve eşi­ne baş­sağ­lı­ğı di­lek­le­ri­ni ile­ten Baş­kan Se­çer, Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı ve ga­ze­te­miz Ge­nel Ya­yın Ko­or­di­na­tö­rü Şa­hin Tur­gut ile de ka­mel­ya da bay­ram­la­şan Baş­kan Va­hap Se­çer, da­ha CHP Çam­lı­yay­la İl­çe Ör­gü­tü’nde par­ti­li­ler­le bir ara­ya gel­di. Ken­te hiz­met nok­ta­sın­da muh­tar­lar­la çok iyi bir ile­ti­şim kur­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Se­çer, “Muh­tar ve be­le­di­ye iliş­ki­si, ile­ti­şi­mi çok önem­li­dir. Ben muh­ta­rın be­ni des­tek­le­yip des­tek­le­me­di­ği­ne bak­mam. Kö­ye hiz­met ya­pı­yor mu ona ba­ka­rı­m” de­di. Muh­tar­la­rın, so­rum­lu­luk­la­rın­da bu­lu­nan ma­hal­le­le­ri­ne hiz­met için ken­di­si­ni ara­ma­sın­dan hiç­bir za­man ra­hat­sız­lık duy­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Se­çer, “Ma­hal­le­si için ça­ba gös­ter­me­yen muh­tar, iyi bir muh­tar de­ğil­dir. Be­ni hiz­met için ara­yan ve ta­lep­te bu­lu­nan muh­tar­la­rı­mı kut­lu­yo­rum. Bu açı­dan ile­ti­şim önem­li­” de­di. “Hiç­bir za­man to­pal ör­dek ol­ma­dı­k” Baş­kan Se­çer, Mer­sin’in her açı­dan çok güç­lü bir şe­hir ol­du­ğu­nu, ya­şa­nan eko­no­mik kri­zin ge­tir­di­ği sı­kın­tı­lar ol­ma­sı­na rağ­men bir­çok alan­da hiz­met­le­rin de­vam et­ti­ği­ni ifa­de ede­rek, “Be­nim gö­re­vim şi­ka­yet et­mek de­ğil, hiz­met yap­mak. 3 yı­lı dol­dur­duk. Eli­miz­den ge­le­ni de­ğil, ge­re­ği­ni yap­tık. 3 yıl için­de her şe­yin en iyi­si­ni yap­mak için uğ­raş­tık. Se­çim­ler­de Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çi­li­yor. Fa­kat, se­çim sis­te­min­den kay­nak­lı ola­rak ba­zı şe­hir­ler­de Mec­lis ço­ğun­lu­ğu, O’nun par­ti­sin­de ola­ma­ya­bi­li­yor. Tıp­kı Mer­sin’de ol­du­ğu gi­bi. Bu du­rum­da ne olu­yor, sı­kın­tı olu­yor. Ya­ni Cum­hur­baş­ka­nı’nın de­di­ği gi­bi ‘to­pal ör­dek’ olu­yor. Ama çok şü­kür, to­pal ör­dek fa­lan de­ği­liz. Rız­kı­mız bir yer­den ke­si­lir, bir yer­den açı­lır. Hiç me­se­le §de­ği­l” de­di. “Si­ya­si inat­laş­ma­nın bi­zim hiz­met­le­ri­mi­ze yan­sı­ma­sı olu­yo­r” Baş­kan Se­çer, ge­ri­de ka­lan 3 yıl için­de de­ği­şik za­man­lar­da yak­la­şık 1 mil­yar li­ra­ya ya­kın borç­lan­ma ta­le­bi­nin ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “Bu pa­ra­la­rın önem­li bir kıs­mı ve­ril­me­di. En son 300 mil­yon li­ra borç­lan­ma yet­ki­si al­dık, ama da­ha kul­lan­ma­dık. Çün­kü bir de İl­ler Ban­ka­sı’ndan te­mi­nat al­ma­mız la­zım. Ka­mu ban­ka­la­rı za­ten kre­di ver­mi­yor ama, bir şe­kil­de çö­ze­ce­ğiz. Za­ma­nın­da ta­lep et­ti­ği­miz borç­lan­ma­lar ka­bul edil­sey­di, bu­gün yap­tı­ğı­mız bir­çok hiz­me­ti o dö­nem­de da­ha uy­gun fi­nan­sal ko­şul­lar­la yap­mış ola­cak­tık. Ör­ne­ğin o za­man as­fal­tın to­nu 3 bin li­ray­ken, bu­gün 9 bin li­ra. Bu tip sı­kın­tı­lar ya­şı­yo­ruz. Si­ya­si inat­laş­ma­la­rın bi­zim hiz­met­le­ri­mi­ze de yan­sı­ma­sı olu­yor. Ama Al­lah’ın iz­niy­le; Ana­mur'dan Tar­sus'a, Mut’tan Çam­lı­yay­la'ya ka­dar hiz­met­le­ri­mi­zi ger­çek­leş­ti­ri­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. “Be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı­mı­zın te­me­lin­de, in­san­la­rın so­run­la­rı­nın çö­zül­me­si yat­mak­ta­dı­r” 9 bin nü­fus­lu Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si’nin yay­la dö­ne­min­de 120130 bin in­sa­na hiz­met ver­me­ye ça­lış­tı­ğı ör­ne­ğin­den yo­la çı­ka­rak bir de­ğer­len­dir­me ya­pan Baş­kan Se­çer, “Şim­di 9 bin nü­fu­sa gö­re pa­ra alan bu be­le­di­ye, yay­la dö­ne­min­de bu pa­ray­la 120130 bin in­sa­na hiz­met ve­re­bi­lir mi? Bu­nu ba­şa­ra­bi­lir mi? Ba­şa­ra­maz. Ama biz ne ya­pı­yo­ruz bi­li­yor mu­su­nuz? Di­yo­ruz ki Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı’na; ‘Baş­kan sen kıt ka­na­at ol­sun, im­kan­la­rı­nı kul­lan. Biz Bü­yük­şe­hir ola­rak se­nin ya­nın­da­yız. Mal­ze­me­yi de gön­de­ri­yo­ruz, araç ge­reç de gön­de­ri­yo­ruz. Bü­yük­şe­hir ve­ya Çam­lı­yay­la ay­rı­mı yap­ma­dan bü­tün yol­la­rı ya­pı­yo­ruz. Çün­kü bi­zim be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı­mı­zın te­me­lin­de, in­san­la­rın so­run­la­rı­nın çö­zül­me­si yat­mak­ta­dı­r” de­di. “Tür­ki­ye'de sos­yal po­li­ti­ka­lar­da en ma­ruf be­le­di­ye Mer­sin Bü­yük­şe­hi­r” Be­le­di­ye­ci­li­ği sa­de­ce yol yap­mak ve as­falt dök­mek­ten iba­ret gör­me­dik­le­ri­ni ifa­de eden Baş­kan Se­çer, “Be­le­di­ye­ci­li­ği yol yap­mak­tan, bi­na yap­mak­tan iba­ret gör­mü­yo­rum. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Tür­ki­ye'de sos­yal po­li­ti­ka­lar­da en ma­ruf, en meş­hur be­le­di­ye ha­li­ne gel­di.  De­za­van­taj­lı ma­hal­le­ler­de 3 çe­şit ye­me­ği 3,5 li­ra­ya ve­ri­yo­ruz. Her iki üni­ver­si­te­nin ka­pı­sın­da öğ­ren­ci­le­ri­miz için ucuz ye­mek sa­tış nok­ta­mız var. Ye­mek­le­ri­miz ter­te­miz Aş­ha­ne­miz­de pi­şi­yor. İl­çe­le­ri­miz­de, da­ha yok­sul ma­hal­le­ler­de mo­bil tır­la­rı­mız var. Bun­lar da bir hiz­met­tir, çün­kü in­san­lar yok­sul. Ha­yat pa­ha­lı­lı­ğı had saf­ha­da. İn­sa­nı­mı­zın kar­nı doy­mu­yor, aç kal­mış, açık kal­mış. Be­le­di­ye­miz bun­la­rı önem­si­yo­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. “Çam­lı­yay­la­Se­bil Or­tak  Ka­na­li­zas­yon ve Atık­su Arıt­ma Te­si­si Pro­je­si ya­pı­yo­ru­z” Böl­ge­ye su­la­ma bo­ru­sun­dan alet ekip­man des­te­ği­ne, fi­de fi­dan des­tek­le­rin­den alt­ya­pı hiz­met­le­ri­ne ka­dar bir­çok hiz­met gö­tür­dük­le­ri­ni vur­gu­la­yan Baş­kan Se­çer, “Bu böl­ge­de 4 bin met­re iç­me su­yu hat­tı dö­şe­mi­şiz.  Bu­ra­ya bir de de­po ya­pı­yo­ruz. Mes­ki’nin in­şa­atı  bit­mek üze­re. Bu böl­ge­nin bü­tün ba­kım ona­rım için mal­ze­me­le­ri­ni bu de­po­da ha­zır tu­ta­ca­ğız ki, iş­ler ge­cik­me­sin. İç­me su­yun­da prob­lem yok. Çam­lı­yay­la­Se­bil Or­tak Ka­na­li­zas­yon ve Atık­su Arıt­ma Te­si­si Pro­je­si ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Şu an­da pro­je­si­ni ça­lı­şı­yor­lar. Gü­zel bir pro­je ya­pa­ca­ğız. Al­lah be­nim gö­rev sü­rem­de na­sip eder in­şal­lah. Bi­zim en bü­yük gü­cü­müz bir­li­ği­miz, be­ra­ber­li­ği­mi­z” de­di. Baş­kan Se­çer’e ge­zi bo­yun­ca CHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Cen­giz Gök­çel, Bü­yük­şe­hir Mec­lis Üye­si ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İmar A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü Ali Uyan, Bü­yük­şe­hir Mec­lis Üye­si Av. Ün­zi­le Ku­ru, CHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, CHP Çam­lı­yay­la İl­çe Baş­ka­nı Se­her Sor­ma, CHP Ye­ni­şe­hir İl­çe Baş­ka­nı Ta­yar Ta­hi­roğ­lu ile Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bü­rok­rat­la­rı eş­lik et­ti.