BELEDİYE BAŞKANI BOZDOĞAN, SAHADA DUR DURAK BİLMİYOR
Yazar: abdullah - 15 Temmuz 2022 Cuma

BELEDİYE BAŞKANI BOZDOĞAN, SAHADA DUR DURAK BİLMİYOR

BOZDOĞAN HEP SAHADA

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan,  9 gün­lük Kur­ban Bay­ra­mı ta­ti­li sı­ra­sın­da kır­sal ma­hal­le­le­re zi­ya­ret­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. Kur­ban Bay­ra­mı­nı hem­şe­ri­le­riy­le iç içe ge­çi­ren Baş­kan Boz­do­ğan, Çar­şam­ba gü­nü He­le­ke, Ma­hal­le­sin­den baş­la­dı­ğı zi­ya­ret­le­ri­ne Ali­fa­kı, Ya­ra­mış, Çöp­lü, Ke­fe­li, Çağ­ba­şı, Çi­çek­li, Ka­ra­çer­çi­li, Si­mit­ha­cı­lı, Ve­rim­li, Kar­sa­vu­ran, Kar­gı­lı, Bal­ta­lı, Arık­lı, Gün­yur­du, Ava­dan, Ye­ni­ce, Öz­lü­ce, Kü­tük­lü, Te­pe­çay­lak, Top­çu, Kam­ber­hö­yü­ğü, Te­ke­li­ören, Yu­nu­soğ­lu, Mah­mu­ta­ğa, Ko­nak­lar, Ha­cı­bo­zan, Ne­mi­roğ­lu, Bal­lı­ca, Esen­ler, Ko­ca­köy ve Yük­sek Ma­hal­le­le­riy­le de­vam et­tir­di. Her zi­ya­ret et­ti­ği ma­hal­le­de va­tan­daş­la­rın yo­ğun sev­gi gös­te­ri­sin­de bu­lun­du­ğu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan, ma­hal­le muh­tar­la­rı­nın ve hem­şe­ri­le­ri­nin de ta­lep ve is­tek­le­ri­ni din­le­yip bun­la­rın en kı­sa za­man­da ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si ta­li­mat­la­rı­nı ver­di. Tar­sus’ta ya­pı­la­cak çok faz­la iş ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Baş­kan Boz­do­ğan, en akıl­cı, man­tık­lı ve hız­lı şe­kil­de va­tan­da­şa hiz­met gö­tür­mek için tüm bi­rim­le­ri se­fer­ber et­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek“Ma­nav­gat`ımı­zın önü­müz­de­ki yıl­lar­da bam­baş­ka çağ­daş, mo­dern bir kent gö­rü­nü­me bü­rü­ne­ce­ğin­den kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­sın. Bu güç be­le­di­ye­miz­de mev­cut­tu­r” de­di.