KAYMAKAM OTCU’DAN, 15 TEMMUZ KUTLAMASI
Yazar: abdullah - 15 Temmuz 2022 Cuma

KAYMAKAM OTCU’DAN, 15 TEMMUZ KUTLAMASI

15 TEMMUZ MESAJI

Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu, ül­ke­mi­zin be­ka­sı­na, bir­li­ği­ne, hu­zu­ru­na ve ge­le­ce­ği­ne kast eden tüm ha­in odak­la­ra ve bö­lü­cü te­rör ör­güt­le­ri­ne kar­şı ve­ri­len mü­ca­de­le­den as­la ta­viz ve­ril­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Kay­ma­kam Ot­cu, 15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Mil­li Bir­lik Gü­nü do­la­yı­sıy­la ya­yın­la­dı­ğı me­sa­jın­da, “A­na­ya­sal dü­ze­ni yık­mak, te­mel hak ve hür­ri­yet­le­ri or­ta­dan kal­dır­mak ama­cıy­la FE­TÖ/PDY Te­rör Ör­gü­tü ta­ra­fın­dan 15 Tem­muz 2016 ge­ce­si dü­zen­le­nen dar­be te­şeb­bü­sü ve va­ta­nı­mı­zı iş­gal gi­ri­şi­mi, Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sa­yın Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın çağ­rı­sı üze­ri­ne can­la­rı­nı hi­çe sa­ya­rak so­kak­la­ra ve cad­de­le­re akın eden Aziz Mil­le­ti­mi­zin ka­rar­lı du­ru­şu ve de­mok­ra­si­ye sa­hip çık­ma ira­de­si sa­ye­sin­de ber­ta­raf edil­miş­ti­r” de­di. Kay­ma­kam Ka­dir Ser­tel Ot­cu, me­sa­jı­nın de­va­mın­da şu gö­rüş­le­re yer ver­di: “Kah­ra­man Mil­le­ti­mi­zin ver­di­ği bu sı­nav ve gün­ler­ce tut­tu­ğu de­mok­ra­si nö­be­ti bü­tün dün­ya ta­ra­fın­dan gıp­ta ile iz­len­di. Dev­le­ti­mi­zin tüm ku­rum­la­rı, gü­ven­lik güç­le­ri ve Asil Mil­le­ti­mi­zin mü­ca­de­le, du­a ve des­tek­le­riy­le; ül­ke­mi­zin be­ka­sı­na, bir­li­ği­ne, hu­zu­ru­na ve ge­le­ce­ği­ne kast eden tüm ha­in odak­la­ra ve bö­lü­cü te­rör ör­güt­le­ri­ne kar­şı ver­di­ği­miz mü­ca­de­le­den as­la ta­viz ve­ril­me­ye­cek­tir. 15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Mil­li Bir­lik Gü­nü et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da bir ve bü­tün ola­ca­ğız. Bir­lik­te de­mok­ra­si­mi­ze güç ve­re­cek, şe­hit­le­ri­mi­zin aziz ha­tı­ra­la­rı­na ve kan­la­rıy­la aziz kıl­dık­la­rı bu top­rak­la­ra sa­hip çık­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. De­mok­ra­si Uğ­ru­na, Va­tan Uğ­ru­na, Mil­let Uğ­ru­na, Öz­gür­lük Uğ­ru­na, Mil­li­İra­de Uğ­ru­na, Ay Yıl­dız­lı Şan­lı Bay­rak Uğ­ru­na, Mil­li ve Ma­ne­vi De­ğer­ler Uğ­ru­na ve Tür­ki­ye Aş­kı­na 15 Tem­muz’u unut­ma­ya­ca­ğız, unut­tur­ma­ya­ca­ğız. Bu duy­gu ve dü­şün­ce­ler­le; 15 Tem­muz'un 6. yıl dö­nü­mün­de, biz­le­re is­tik­la­li­mi­zi ve is­tik­ba­li­mi­zi sağ­la­yan Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı ile 15 Tem­muz ha­in dar­be gi­ri­şi­mi­nin sey­ri­ni de­ğiş­ti­ren ve dar­be­ye kar­şı di­re­ni­şin tim­sa­li ha­li­ne ge­len Ast­su­bay Kı­dem­li Baş­ça­vuş Ömer Ha­lis­de­mir’i ve tüm de­mok­ra­si şe­hit­le­ri­mi­zi ve Be­dir’den Ma­laz­girt’e, Ça­nak­ka­le’den Bü­yük Ta­ar­ru­za ve 15 Tem­muz’dan gü­nü­mü­ze ka­dar şe­hit ver­di­ği­miz tüm kah­ra­man­la­rı­mı­zı rah­met ve min­net­le yad eder­ken ga­zi­le­ri­mi­ze sağ­lık­lı, hu­zur­lu ömür­ler di­li­yor, Aziz Mil­le­ti­mi­zin De­mok­ra­si ve Mil­li Bir­lik Gü­nü’nü kut­lu­yo­rum.”