TSO BAŞKANI KOÇAK’IN,  15 TEMMUZ KUTLAMASI
Yazar: abdullah - 15 Temmuz 2022 Cuma

TSO BAŞKANI KOÇAK’IN, 15 TEMMUZ KUTLAMASI

15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak, Tür­ki­ye’nin dar­be gi­ri­şi­mi­nin ya­şan­dı­ğı 15 Tem­muz 2016’da ül­ke­si­ne, Cum­hu­ri­ye­te ve de­mok­ra­si­ye ka­rar­lı­lık­la sa­hip çık­tı­ğı­nı söy­le­di. Baş­kan Ko­çak, 15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Mil­li Bir­lik Gü­nü do­la­yı­sıy­la ya­yın­la­dı­ğı me­saj­da “15 Tem­muz’da de­mok­ra­si­ye kar­şı ger­çek­leş­ti­ri­len dar­be gi­ri­şi­mi­ne kar­şı ser­gi­le­di­ği­miz or­tak du­ru­şu­muz­la de­mok­ra­si­ye sa­hip çık­tı­ğı­mı­zı tüm dün­ya­ya gös­ter­miş­tik. Ay­nı ruh ve inanç­la Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti, şe­hit­le­ri­miz ve ga­zi­le­ri­mi­zin fe­da­kâr­lık­la­rı ile ile­le­bet ya­şa­ya­cak­tır. Şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met­le, ga­zi­le­ri­mi­zi min­net­le anı­yo­ruz. De­mok­ra­si­ye olan inan­cı­mız ve ka­rar­lı­lı­ğı­mız­la, ege­men­li­ğin ka­yıt­sız şart­sız mil­le­te ait ol­du­ğu en net şe­kil­de ifa­de edil­miş­tir. De­mok­ra­si ve Mil­li Bir­lik Gü­nü do­la­yı­sıy­la şe­hit­le­ri­mi­zi ve ga­zi­le­ri­mi­zi say­gıy­la anı­yor, ha­in dar­be gi­ri­şi­mi­ni bir kez da­ha la­net­li­yo­ruz. Da­ha güç­lü bir Tür­ki­ye için, eko­no­mi­si da­ha güç­lü bir ül­ke için bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­ze de­vam ede­ce­ği­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)