MURAT KAYA: “15 TEMMUZ’DA,  TÜRK MİLLETİ ‘DEMOKRASİ’YE  OLAN İNANCINI ORTAYA KOYDU”
Yazar: abdullah - 15 Temmuz 2022 Cuma

MURAT KAYA: “15 TEMMUZ’DA, TÜRK MİLLETİ ‘DEMOKRASİ’YE OLAN İNANCINI ORTAYA KOYDU”

15 TEMMUZ MESAJI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, 15 Tem­muz hem Tür­ki­ye si­ya­se­ti, hem de Tür­ki­ye eko­no­mi­si için ta­ri­hi bir stres tes­ti ol­du­ğu­nu, mil­le­tin­de di­ra­ye­tiy­le bu test­ten ba­şa­rıy­la geç­tik­le­ri­ni söy­le­di. Mu­rat Ka­ya, 15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Mil­li Bir­lik Gü­nü do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, “15 Tem­muz 2016 ge­ce­si, Yü­ce Türk Mil­le­ti de­mok­ra­si­ye inan­cı­nı ve ona kar­şı ya­pı­lan mü­da­ha­le­le­re du­yar­lı­lı­ğı­nı da or­ta­ya koy­du. Mil­le­ti­miz, güç­lü ira­de­siy­le o gün ha­in dar­be­yi ba­şa­rıy­la püs­kür­te­rek şu­nu bü­tün dün­ya­ya ilan et­miş­tir ki; bu mil­let ar­tık gü­cü­nü san­dık­tan al­ma­yan, yet­ki­si mil­le­te da­yan­ma­yan hiç­bir gü­cü meş­ru ka­bul et­me­ye­cek­tir. Bu Aziz Mil­let, hiç­bir za­man Cum­hu­ri­yet ve re­jim düş­man­la­rı­na, dev­le­ti­mi­zi ele ge­çir­me fır­sat ve im­kâ­nı ta­nı­ma­ya­cak­tı­r” de­di. “Dün olduğu gibi bugün ve her zaman milletimiz ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkmaya devam edecektir” diyen Başkan Kaya “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet hep var olacaktır. Hiçbir güç bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır. Çünkü devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız. Dün nasıl millet olarak kenetlendiysek, bugün ve yarın aynı duygu ve irade ile demokrasinin, sandıktan çıkmış millet iradesinin yanında olmaya devam edeceğiz. İş dünyası olarak demokrasimize ve ekonomimize sahip çıkarak, ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir azimle çalışıp, üretip, istihdam sağlayarak Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız. Tıpkı Çanakkale’de, tıpkı Sakarya da olduğu gibi tarihe geçen destansı kahramanlıklara sahip bu milletin 2016 da verdiği demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.