BAŞKAN AVCI’DAN, İŞÇİ  YEVMİYESİ AÇIKLAMASI
Yazar: abdullah - 15 Temmuz 2022 Cuma

BAŞKAN AVCI’DAN, İŞÇİ YEVMİYESİ AÇIKLAMASI

işçi yevmiyesi arttı

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, As­ga­ri Üc­ret Tes­bit Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan ta­rım iş­çi­le­ri­nin yev­mi­ye­si­nin 215 li­ra ola­rak açık­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Baş­kan Av­cı, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, da­ha ön­ce 165 li­ra olan ta­rım iş­çi­le­ri­nin yev­mi­ye­si­nin 215 TL ola­rak be­lir­len­di­ği­ni be­lir­te­rek “Ben ön­ce­lik­le As­ga­ri Üc­ret Tes­bit Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan açık­la­nan ta­rım iş­çi­le­ri­nin 215 li­ra­lık yev­mi­ye­le­ri­nin ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. Bi­lin­di­ği üze­re, Tar­sus’ta ta­rım iş­çi­si yev­mi­ye­si ön­ce 275 TL ola­rak be­lir­len­miş­ti. An­cak As­ga­ri Üc­ret Tes­pit Ko­mis­yo’nun yev­mi­ye­yi 215 TL ola­rak açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan Oda Baş­kan­lı­ğı üc­re­ti 215 TL ola­rak gün­cel­le­di. Bu­nun ya­nı sı­ra 2022 pa­muk ve mı­sır su­la­ma de­kar üc­re­ti ise 135 TL ola­rak be­lir­len­di­” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. As­ga­ri Üc­ret Tes­pit Ko­mis­yo­nu’nun açık­la­dı­ğı iş­çi yev­mi­ye­si 31 Ara­lık 2022 ta­ri­hi­ne ka­dar 215 li­ra 70 ku­ruş ola­rak gün­cel­len­di.