VATANDAŞLAR BU BAYRAMDA DA KURBANLIKLARINI MERSİN  BÜYÜKŞEHİR’E EMANET ETTİ
Yazar: abdullah - 14 Temmuz 2022 Perşembe

VATANDAŞLAR BU BAYRAMDA DA KURBANLIKLARINI MERSİN BÜYÜKŞEHİR’E EMANET ETTİ

KURBAN KESİM HİZMETİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin üc­ret­siz kur­ban ke­sim nok­ta­la­rı, bu Kur­ban Bay­ra­mı’nda da va­tan­daş­lar­dan tam not al­dı. Bü­yük­şe­hir’in kent ge­ne­lin­de­ki 30 ke­sim nok­ta­sı­nı ter­cih eden va­tan­daş­lar, ken­di­le­ri­ne hij­ye­nik ve sağ­lık­lı ko­şul­lar­da, üc­ret­siz su­nu­lan ke­sim hiz­me­tin­den ya­rar­lan­dı. 22 mo­bil ke­sim üni­te­si ile 8 mez­ba­ha hiz­met ver­di Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin her bay­ram va­tan­daş­la­ra hiz­met ve­ren üc­ret­siz kur­ban ke­sim nok­ta­la­rı, sa­ba­hın er­ken sa­at­le­rin­de yo­la çı­kan va­tan­daş­lar için ha­zır ha­le ge­ti­ril­di. Ana­mur, Çam­lı­yay­la, Er­dem­li, Gül­nar, Mut, Si­lif­ke, Tar­sus ve Ak­de­niz (Ya­ka­köy) il­çe­le­rin­de­ki 8 mez­ba­ha ile 4 mer­kez il­çe,  Çam­lı­yay­la, Tar­sus, Er­dem­li, Si­lif­ke, Mut, Ay­dın­cık, Gül­nar ve Boz­ya­zı’da­ki 22 mo­bil ke­sim üni­te­sin­de, sa­ba­hın er­ken sa­at­le­rin­de kur­ban ke­si­mi­ne baş­lan­dı. Va­tan­daş­la­ra ve­ri­len sı­ra nu­ma­ra­sıy­la ger­çek­le­şen ke­sim iş­lem­le­ri kı­sa sü­re­de ger­çek­leş­ti­ril­di. Mez­ba­ha­lar ve mo­bil ke­sim üni­te­le­ri, do­na­nım­lı ya­pı­sı ve sun­du­ğu ola­nak­lar­la va­tan­daş­lar­dan tak­dir top­la­dı. Ke­si­len kur­ban­lar 4 par­ça­ya ay­rı­lıp po­şet­le­ne­rek sa­hip­le­ri­ne tes­lim edil­di. Mo­bil nok­ta­lar­da­ki ke­sim­ler bay­ra­mın sa­de­ce ilk gü­nü ger­çek­le­şir­ken, mez­ba­ha­lar­da­ki ke­sim­ler bay­ra­mın 2. gü­nü de de­vam ede­cek. “Yıl­lar­dır bu­ra­ya ge­li­yo­ru­z” Hij­ye­nik ko­şul­lar­da kur­ban­lı­ğı­nın ke­si­mi­ni ger­çek­leş­tir­di­ği­ni ifa­de eden Ah­met Kurt isim­li va­tan­daş, “Bü­yük­şe­hir’in ke­sim nok­ta­la­rın­da bek­le­mi­yo­ruz. Ve­ri­yo­ruz kur­ban­lı­ğı ve yi­ne bu­ra­dan par­ça­lan­mış şe­kil­de alı­yo­ruz. Al­lah ra­zı ol­sun be­le­di­ye­miz­den. Hiz­me­tin­den mem­nu­nuz, te­şek­kür ede­riz be­le­di­ye­mi­ze, de­ğer­li baş­ka­nı­mı­za­” de­di. “Her ta­raf ter­te­miz, pı­rıl pı­rı­l” Şa­mil Ars­lan ise ke­sim hiz­me­tin­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek, “Ger­çek­ten gü­zel bir olay. Bi­zim için de gü­zel ol­du. İş­lem­ler da­ha ko­lay ya­pıl­dı­ğı için se­vi­ni­yo­ruz, mut­lu­yuz. Ben bu­ra­ya ilk de­fa ge­li­yo­rum. Da­ha ön­ce­den de söy­le­miş­ti ar­ka­daş­lar. Her ta­raf ter­te­miz, pı­rıl pı­rıl. Hay­van­la­rı­mız da bu­ra­da da­ha gü­zel or­tam­da du­ru­yo­r” de­di. Bü­yük­şe­hir’in ke­sim hiz­me­ti sa­ye­sin­de bay­ram­da yo­rul­ma­dık­la­rı­nı ifa­de eden Mah­mut Ba­şak, “Kur­ban­lı­ğı­mı­zı gö­rev­li­le­re tes­lim et­tik, nu­ma­ra­mı­zı al­dık, sı­ra­mız gel­di kes­tir­dik. Te­şek­kür ede­riz Baş­kan’a” di­ye ko­nuş­tu. “Hem hij­yen açı­sın­dan hem hay­va­nı stre­se sok­ma­mak için bu­ra­yı ter­cih edi­yo­ru­m” Ha­lil İb­ra­him Har­nu­poğ­lu ise “Kur­ban­lı­ğı­mı­zı al­dık, Be­le­di­ye’nin ke­sim­ha­ne­si­ne gel­dik. Şu an sı­ra­mı­zı bek­li­yo­ruz. İçe­ri ve­re­ce­ğiz. Ora­dan da ke­sil­miş hal­de, ter­te­miz şe­kil­de ala­ca­ğız in­şal­lah. Dı­şa­rı­da kes­tir­mek­ten­se bu­ra­yı ter­cih edi­yo­rum. Hem hij­ye­nik olu­yor, hem çev­re­yi kir­let­me­miş olu­yo­ruz. Ben Ka­zan­lı’da köy­de otu­ru­yo­rum. Ora­da otur­ma­ma rağ­men, kes­me im­ka­nım ol­ma­sı­na rağ­men bu­ra­yı ter­cih edi­yo­rum. Çün­kü hem hij­yen açı­sın­dan, hem hay­va­nı stre­se sok­ma­mak için bu­ra­yı ter­cih edi­yo­ru­m” de­di. Ya­şar Yor­maz da “Kur­ban­lı­ğı­mı­zı ge­tir­dik, sı­ra­mı­zı al­dık, ve­ka­le­ti­mi­zi ver­dik, ke­sil­di. Eti­mi­zi al­mak için bek­li­yo­ruz. Gü­zel bir hiz­met. Baş­ka bir yer­de ya­pı­lan hiz­me­tin, bun­dan da­ha hij­ye­nik ola­ca­ğı­nı dü­şün­mü­yo­rum. Man­tık­lı ve gü­zel hiz­met. Bu hiz­met­ler­den do­la­yı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve ça­lı­şan­la­rı­na te­şek­kür edi­yo­ru­m” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.