BÜYÜKŞEHİR’İN KURS MERKEZLERİ’NDE  LGS SONRASI TERCİH HİZMETİ BAŞLADI
Yazar: abdullah - 14 Temmuz 2022 Perşembe

BÜYÜKŞEHİR’İN KURS MERKEZLERİ’NDE LGS SONRASI TERCİH HİZMETİ BAŞLADI

tercih hizmeti

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si bün­ye­sin­de LGS ha­zır­lık hiz­me­ti ve­ren kurs mer­kez­le­rin­de, LGS so­nuç­la­rı­nın açık­lan­ma­sıy­la bir­lik­te öğ­ren­ci­le­re ter­cih ko­nu­sun­da reh­ber­lik hiz­me­ti ve­ril­me­ye baş­lan­dı. Ter­cih sü­re­si­nin baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te, di­ğer hiz­met­ler­de ol­du­ğu gi­bi üc­ret­siz olan ter­cih reh­ber­li­ği hiz­me­ti­ni baş­la­tan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ala­nın­da uz­man reh­ber öğ­ret­men­ler­le ter­cih­le­ri­ni ya­pan öğ­ren­ci­le­rin, ter­cih sü­re­ci­ni da­ha ra­hat ge­çir­me fır­sa­tı bul­ma­sı­na yar­dım­cı olu­yor. Sı­na­va ha­zır­lık sü­re­ci bo­yun­ca öğ­ren­ci­le­re; eği­tim, mo­ti­vas­yon ve sos­yal­leş­me des­te­ği ve­ren Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, sı­nav son­ra­sı ver­di­ği ter­cih reh­ber­li­ği ve da­nış­man­lık hiz­me­ti ile de öğ­ren­ci­le­ri yal­nız bı­rak­mı­yor. Tar­sus Ye­ni­ce Ya­şar Bay­bo­ğan Eği­tim Mer­ke­zi, Tar­sus Es­ki Ömer­li ve Mit­hat­pa­şa Kurs Mer­ke­zi, Mut, Gül­nar, Ay­dın­cık, Boz­ya­zı, Ana­mur ile To­ros­lar Tur­gut Tür­kalp Kurs Mer­ke­zi’nde bu­lu­nan Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­ke­zi’nde ala­nın­da uz­man reh­ber öğ­ret­men­ler, öğ­ren­ci­le­ri il­gi ve ye­te­nek­le­ri doğ­rul­tu­sun­da yön­len­dir­me­ye ça­lı­şı­yor. Kent ge­ne­lin­de 9 nok­ta­da öğ­ren­ci­le­re ter­cih ko­nu­sun­da des­tek olan ve me­rak et­tik­le­ri­ni ya­nıt­la­yan öğ­ret­men­ler, ve­li­le­ri de sü­reç ko­nu­sun­da bil­gi­len­di­ri­yor. Reh­ber­lik ve da­nış­man­lık hiz­me­ti, ter­cih­ler için son ta­rih olan 20 Tem­muz’a ka­dar sü­re­cek. “Sı­nav son­ra­sı ter­cih hiz­met­le­ri­miz­de hep bir­lik­te yol ala­ca­ğı­z”   Reh­ber­lik ve da­nış­man­lık hiz­me­ti­nin ve­ril­di­ği mer­kez­ler­den bi­ri olan Ye­ni­ce Kurs Mer­ke­zi Reh­ber Öğ­ret­me­ni İpek Ay İl­ker sü­reç hak­kın­da bil­gi ve­re­rek, “Öğ­ren­ci­le­ri­miz­le, ve­li­le­ri­miz­le bir dö­ne­mi be­ra­ber ge­çir­dik. Sı­nav so­nuç­la­rı açık­lan­dı ve ter­cih sü­re­ci baş­la­dı. Ter­cih dö­ne­min­de de reh­ber­lik hiz­me­ti ve­ri­yo­ruz. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze hiz­met ver­mek­ten mem­nu­ni­yet du­yu­yo­ruz. Ter­cih hiz­met­le­ri­miz­de hep bir­lik­te yol ala­ca­ğı­z”  de­di. 20222023 yı­lı ha­zır­lık­la­rı­nın da tüm hı­zıy­la de­vam et­ti­ği­ni söy­le­yen İl­ker, “Da­ha çok öğ­ren­ci­ye ulaş­mak, da­ha çok ve­li­ye ulaş­mak ve da­ha çok hiz­met alın­ma­sı­nı sağ­la­mak is­ti­yo­ru­z” de­di. “Öğ­ret­men­le­ri­miz dört dört­lük, çok il­gi­li­le­r” Ye­ni­ce Kurs Mer­ke­zi’nde sı­na­va ha­zır­la­nan Meh­met Can Öz­türk'ün an­ne­si Sev­can Öz­türk, sı­na­va ha­zır­lık ve reh­ber­lik sü­re­cin­de ve­ri­len eği­tim des­te­ği­ni de­ğer­len­di­re­rek, “Ders­ha­ne­miz­den mem­nu­num. Ders­ha­ne­de­ki eği­tim­le ço­cu­ğum da­ha ve­rim­li ol­du. Ders­le­ri da­ha iyi an­la­ma­ya baş­la­dı. Mem­nu­nuz, ek­sik bir ya­nı yok ders­ha­ne­mi­zin. Öğ­ret­men­le­ri­miz dört dört­lük, çok il­gi­li­ler her ko­nu­da­” de­di. “Kı­zım ders­le­ri­ne da­ha faz­la odak­lan­ma­ya baş­la­dı­” Na­di­de Ben­zer’in an­ne­si Gül­den Ben­zer ise, mer­ke­zin kı­zı üze­rin­de­ki olum­lu et­ki­sin­den bah­se­de­rek, “Bu­ra­ya gel­me­si as­lın­da kı­zım için iyi ol­du. Ders­le­ri­ne da­ha faz­la odak­lan­ma­ya, da­ha faz­la ka­fa yor­ma­ya baş­la­dı. Öğ­ret­men­le­ri­niz­den mem­nu­nuz. On­lar kı­zı­mı ders­le­re da­ha çok yön­len­dir­di. Hem be­le­di­ye­mi­ze, hem de bu fır­sa­tı bi­ze sun­du­ğu için Va­hap Se­çer be­ye­fen­di­ye çok te­şek­kür edi­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu.