TARSUS CHP TEŞKİLATINDAN PARTİLERE BAYRAM ZİYARETİ
Yazar: abdullah - 13 Temmuz 2022 Çarşamba

TARSUS CHP TEŞKİLATINDAN PARTİLERE BAYRAM ZİYARETİ

PARTİLERE ZİYARET

CUM­HU­Rİ­YET Halk Par­ti­si Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, İyi Par­ti, HDP ve AKP il­çe teş­ki­lat­la­rı­na bay­ram zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. İl­çe Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Bel­da Bo­roğ­lu, Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Adil Bal ve yö­ne­ti­ci­le­rin­de ha­zır bu­lun­du­ğu zi­ya­ret­ler­de CHP he­ye­ti­ni İyi Par­ti Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Da­ni­yel Mer­can, HDP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Fa­ik Al­tun ve AKP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Ha­san Po­dak ile par­ti­li yö­ne­ti­ci­ler kar­şı­la­dı. CHP İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, ka­bul­le­rin­den do­la­yı tüm il­çe baş­kan­la­rı­na te­şek­kür ede­rek, “Ül­ke­mi­zin ya­rın­la­rı için da­ya­nış­ma içe­ri­sin­de ol­ma­mız ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­ruz. Tek di­le­ği­miz ve he­de­fi­miz sağ­lık, ba­rış ve hu­zur­dur.Bu­nu ıs­rar­la vur­gu­la­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Ve ıs­rar­la Sen, ben, o ay­rı­mı yok; ‘bir­lik­te’ va­rız di­ye­ce­ği­z… Her şey­den ön­ce ada­le­tin,  say­gı­nın ve sev­gi­nin ha­kim ol­du­ğu, ta­rı­mıy­la sa­na­yi­siy­le mem­le­ke­ti­mi­ze de­ğer ka­tan eme­ğiy­le he­la­liy­le ka­za­nan ve hak­ça pay­la­şan, eği­tim­li, sağ­lık­lı, mut­lu ve hu­zur­lu bir ül­ke­ye ulaş­ma­mı­zın yo­lu bir­bi­ri­mi­ze sım­sı­kı sa­rıl­mak­tan, ‘biz’ ve 'bir' ol­mak­tan ge­çi­yor. Bay­ram­lar bu­nun için önem­li. Bu ve­si­ley­le tüm yurt­taş­la­rı­mı­zın Kur­ban Bay­ra­mı’nı teb­rik edi­yo­ru­m” de­di. ‘CHP TAR­SUS İL­ÇE)