BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ,  ÇAMLIYAYLA’DA YOL YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Yazar: abdullah - 13 Temmuz 2022 Çarşamba

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇAMLIYAYLA’DA YOL YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Ç.YAYLA(DA YOL YAPIM

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yol ya­pım, ba­kım ve ona­rım ekip­le­ri, Çam­lı­yay­la’da sat­hi as­falt dö­küm ve ya­ma ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, ha­va­la­rın ısın­ma­sıy­la bir­lik­te To­ros­la­rın zir­ve­le­ri­ne çı­kan Yö­rük­le­rin ula­şım­la­rın­da sı­kın­tı ya­şa­ma­ma­sı için­de, yol tef­si­ye iş­lem­le­ri­ni de sür­dü­rü­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri, yaz ay­la­rın­da ol­duk­ça sık şe­kil­de kul­la­nı­lan Er­ge­ne yo­lun­da 15 met­re ge­niş­li­ğin­de, 400 met­re uzun­lu­ğun­da sat­hi as­falt se­rim iş­le­mi uy­gu­la­dı. Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, baş­ta Se­bil yo­lu ol­mak üze­re, bir­çok nok­ta­da da ya­ma ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­tir­di.  Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, hay­van­cı­lık­la uğ­ra­şan ve yaz ay­la­rın­da To­ros­la­rın zir­ve­si­ne çı­kan Yö­rük­le­rin, ula­şım­da so­run ya­şa­ma­ma­sı için ger­çek­leş­tir­di­ği kar te­miz­lik iş­lem­le­ri­nin ya­nı sı­ra yol tef­si­ye ça­lış­ma­la­rı­na da de­vam edi­yor.  Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri, zor­lu do­ğa şart­la­rı­na rağ­men iş ma­ki­na­la­rı va­sı­ta­sıy­la Bük­lü­bo­yun ve Ça­tak De­re­si böl­ge­sin­de yol iyi­leş­tir­me fa­ali­ye­ti­ni ye­ri­ne ge­tir­di. (Tar­sus Ko­or­di­nas­yo­n )