Borsa Personelleri “STRATEJİK PLAN” eğitiminde
Yazar: abdullah - 13 Temmuz 2022 Çarşamba

Borsa Personelleri “STRATEJİK PLAN” eğitiminde

STRATEJİK PLAN EĞİTİMİ

TOBB Ak­re­di­tas­yon Sis­te­min­de Bor­sa Per­so­nel­le­ri “S­TRA­TE­JİK PLA­N” eği­ti­mi­ne ka­tıl­dı. 9. ve 12. Dö­nem Ak­re­di­te Oda/Bor­sa­la­ra yö­ne­lik ola­rak dü­zen­le­nen “S­TRA­TE­JİK PLA­N” Eği­ti­mi’nin açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ger­çek­leş­ti­ri­len TOBB Ak­re­di­tas­yon Mü­dü­rü Öz­ge Ka­ra­te­pe, YE­Nİ Ak­re­di­tas­yon Stan­dar­dı re­viz­yon ça­lış­ma­la­rın­dan bah­se­de­rek  Ak­re­di­tas­yon  Sis­te­mi Kap­sa­mın­da Stra­te­jik Plan­la­ma­da ara­nı­lan te­mel öğe­ler hak­kın­da bil­gi ver­di.   TOBB Ak­re­di­tas­yon Sis­te­mi ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da Stra­te­jik Plan­la­ma Eği­ti­mi Türk Loy­du de­net­çi­le­rin­den Ber­ker TE­LEK’in su­nu­muy­la ger­çek­leş­ti­ril­di. Mis­yon ve Viz­yon kav­ram­la­rı üze­rin­de du­ran Ber­ker Te­lek,” Stra­te­jik Plan , ku­ru­mun ta­rih­çe­si, ya­sal yü­küm­lü­lük­le­ri, ku­rum­sal ya­pı­sı, büt­çe­si ve sek­tö­rü et­ki­le­yen ve yön­len­di­ren bü­tün ça­lış­ma­lar dik­ka­te alın­ma­lı­dır. Ge­le­ce­ği­ni be­lir­le­ye­rek ken­di le­hi­ne çe­vir­me­si­ne ola­nak ta­nı­ya­cak, ku­rum kül­tü­rü­nün ve kim­li­ği­nin güç­len­di­ril­me­si­ne des­tek ola­cak, kay­nak­la­rın stra­te­jik ön­ce­lik­le­re gö­re da­ğı­tıl­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak, kay­nak­la­rın et­ki­li kul­la­nıl­ma­sı­nı dü­zen­le­yen, be­lir­siz­lik­ler­le ba­şa çık­ma ko­nu­sun­da  sis­te­ma­tik bir yak­la­şım su­na­cak ve büt­çe yö­ne­ti­mi­ne kat­kı sağ­la­ya­cak şe­kil­de bir ekip işi­dir.” De­di. TOBB mer­kez bi­na­sın­da 2 gün sü­ren eği­tim­de Stra­te­jik Plan­la­ma ko­nu­sun­da viz­yon, amaç, he­def­ler, stra­te­ji iliş­ki­le­ri gir­di ana­liz­le­ri, PEST, GZFT (SWOT) bağ­lan­tı­sı, ma­li­yet­len­dir­me ile büt­çe bağ­lan­tı­sı, ta­kip ve göz­den ge­çir­me fa­ali­yet­le­ri an­la­tı­la­rak STRA­TE­JİK PLAN ça­lış­ma­la­rı­nın üze­ri­ne uy­gu­la­ma­lı ör­nek­ler­le grup ça­lış­ma­la­rı ya­pı­la­rak ka­za­nım­lar art­tı­rıl­dı. (HA­BER MER­KE­Zİ)