Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer:  “HEP BERABER DAHA GÜZEL  GÜNLER BİZLERİ BEKLİYOR”
Yazar: abdullah - 13 Temmuz 2022 Çarşamba

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: “HEP BERABER DAHA GÜZEL GÜNLER BİZLERİ BEKLİYOR”

DAHA GÜZEL GÜNLER

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Mer­sin İl Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan, Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la dü­zen­le­nen bay­ram­laş­ma tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. Her­ke­sin Kur­ban Bay­ra­mı’nı kut­la­ya­rak ko­nuş­ma­sı­na baş­la­yan Baş­kan Se­çer,  “He­pi­miz bir ai­le­yiz. Si­ya­set­te, bü­tün par­ti­ler­de ol­du­ğu gi­bi par­ti­miz­de de gö­rev­ler ge­çi­ci­dir. Bu­gün biz­ler bu gö­rev­ler­de­yiz, ya­rın bay­ra­ğı tes­lim ala­cak baş­ka ar­ka­daş­la­rı­mız ola­cak. Bu bay­ram, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si’nin ik­ti­dar ol­ma­dı­ğı son Kur­ban Bay­ra­mı ola­cak. Bu­nu ca­nı gö­nül­den söy­lü­yo­rum. İk­ti­dar­da ol­du­ğu ilk Kur­ban Bay­ra­mı’nı da, 2023 yı­lın­da be­ra­ber­ce kut­la­ya­ca­ğı­z” de­di. Ge­nel ik­ti­da­rın yo­lu­nu, ye­rel yö­ne­tim­le­rin ba­şa­rı­la­rı­nın aça­ca­ğı­nı ifa­de eden Baş­kan Se­çer, “Ye­rel se­çim­ler­den ön­ce de­dik ki; ‘Tür­ki­ye'de baş­ta Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­le­ri ol­mak üze­re, en önem­li be­le­di­ye­ler­den İs­tan­bul’u, An­ka­ra'yı, Ada­na’yı, Mer­sin'i, An­tal­ya'yı ve Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li ol­ma­yan di­ğer be­le­di­ye­le­ri de ka­za­na­lım. Na­sıl be­le­di­ye­ci­lik ya­pı­lır, na­sıl hiz­met ya­pı­lır top­lu­ma gös­te­re­li­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Başkan Seçer; İl Başkanı’nın, milletvekillerinin ve ilçe başkanlarının kamuoyundan, toplumdan ve sahadan aldıkları geri dönüşleri kendilerine aktardıklarından söz ederek, “Kaç gündür Anamur'da, Gülnar’da, Mut’ta, her tarafta gezdiler. Orada gördüklerini bize aktardılar. Eksiklerimizi de gördük. Daha iyi ne yapabiliriz baktık. Ama mutlulukla ifade edeyim ki, bugüne kadar bizden bahsetmeyen sokaklar, haneler, köyler Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının hizmetlerinden bahsetmeye başladı. Bir genel seçime gireceğiz. Çok yakın bir süre sonra, Türkiye seçim havasına bürünecek. Biz bir siyasi kurumuz, biz bir siyasi kurumun misyonerleri, görevlileriyiz. Bir kere bunu hakkıyla yerine getireceğiz. Seçim zamanı milletvekili adaylarımız sahaya indiği zaman, bizleri örnek gösterecekler. Bizim başarılı hizmetlerimiz, partimize oy olarak yansıyacak. Bundan emin olun” diye konuştu. İnsanların ilgi ve alaka beklediklerini de belirten Başkan Seçer, “İnsanlar ilgi bekliyor. Sevgi bekliyor, saygı bekliyor. Onların dilinden konuşmamızı bekliyor. Onların acılarını paylaşmamızı, mutluluklarını paylaşmamızı bekliyor. Belediyelerimiz çok önemli bir fırsattır. Allah'a şükür ki o siyasi birikimimiz vardı. Geride kalan 3 yılımızı muazzam değerlendirdik. Buradan sadece Mersin'de görev yapan belediye başkanlarımıza değil, tüm Türkiye'de görev yapan belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Sokakta başı dik geziyorsak, belediyelerin halk indindeki itibarından dolayı geziyoruz. Bu gerçekleri görmemiz lazım. Bu seçimde iktidara gelelim. Partinin ikbalini, ülkenin ikbalini, istikbalini kurtaralım. Ben partimin emir eriyim” dedi.Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olduğunu vurgulayan Seçer, “Partimle de övünüyorum, partimi kuran başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ile de övünüyorum. Ama şunu unutmayın; biz herkesin, bütün kesimlerin belediye başkanıyız, milletvekilleriyiz. Biz halkımızın emrindeyiz. Hep beraber çok daha güzel günler bizi bekliyor. Yeter ki moralinizi bozmayın. Çok da rehavete kapılmayın. Seçim ne zaman kazanılır? Oyunuz sandıktan çıkar, kayda girer, resmileşir, onanır, ondan sonra da seçim kazanılır. Bunu lütfen unutmayalım. Hepinizin, tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Herkesin huzur içerisinde bir bayram geçirmesini diliyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.   (Haber Merkezi)