BAŞKAN HALUK BOZDOĞAN,  BAYRAMIN 3.GÜNÜ 50 KISAL  MAHALLEYİ ZİYARET ETTİ
Yazar: abdullah - 13 Temmuz 2022 Çarşamba

BAŞKAN HALUK BOZDOĞAN, BAYRAMIN 3.GÜNÜ 50 KISAL MAHALLEYİ ZİYARET ETTİ

50 MAHALLE ZİYARETİ

(YASEMİN HOMURLU) Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Kurban Bayramının 3.günü 50 kırsal mahalleyi ziyaret ederek hem mahalle sakinlerinin bayramını kutladı, hem de sorun ve talepleri dinledi. İlçeye bağlı kırsal mahallelerin hem yaşam kalitesini arttırmak, hem sosyal hem de ekonomik alanlarda kalkınmasına yönelik yerinde çözüm bulmak ve ihtiyaç talepleri dinlemek amacıyla 1 günde 50 kırsal mahalleyi ziyaret eden Başkan Bozdoğan’a, mahalle sakinleri yoğun sevgi gösterisinde bulundular. Başkanı Bozdoğan, Başkan Yardımcıları ve teknik ekibin bulunduğu heyetle birlikte Halitağa, Akarsu, Kelahmet, Çatalca, Ağzıdelik, Egemen, Baharlı, Köselerli, Bahşiş, Kulak, Atalar, Yeşiltepe, Hasanağa, Aliağa, Aliefendioğlu, Yenitaş, Mantaş, Küçükkösebalcı, İbrişim, Karadirlik, Hacıhamzalı, Çevreli, Sıraköy, Kadelli, Kızılçukur, Alibeyli, Göçük, Eskişehir, Yazlık, Kırıt, Taşobası, Körlübeyi, Kurbanlı, Sağlıklı, Kayadibi, Dadalı, Akgedik, Bolatlı, Özbek, Çamtepe, Aladağlı, İncirgediği, Cırbıklar, Kumdere, Muratlı, Karayayla, Camilimanda ova ve dağ köylerini ziyaret ederek mahalle ve muhtarlar öncülüğünde köylülerle bir araya geldi. Köy zi­ya­ret­le­rin­de va­tan­daş­lar­la bay­ram­la­şıp, so­run, is­tek ve şi­ka­yet­le­ri­ni din­le­yen Baş­kan Boz­do­ğan, muh­tar­la­rın ve va­tan­daş­la­rın ih­ti­yaç duy­du­ğu ek­sik­lik­le­ri hız­la gi­der­mek adı­na ta­lep­le­ri din­le­ye­rek te­ker te­ker not al­dı. Kı­sal ma­hal­le­ler­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın ya­şam­la­rı­nı ko­lay­laş­tır­ma ve kır­sal ma­hal­le­le­re eşit hiz­met gö­tür­me ga­ye­si ile be­le­di­ye ekip­le­ri­ni sa­ha so­run­la­rı­nı çö­zü­mü nok­ta­sın­da gö­rev­len­dir­di. Soh­bet ha­va­sın­da ge­çen zi­ya­ret­ler­de Baş­kan Boz­do­ğan, köy sa­kin­le­ri­ne be­le­di­ye ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi­ler ver­di. Pro­je­le­ri de­tay­lı bir şe­kil­de an­la­tan Boz­do­ğan, ça­lış­ma­lar­la il­gi­li öne­ri ve ta­lep­le­ri de din­le­di. Bu zi­ya­ret­le­rin bun­dan son­ra da de­vam ede­ce­ği­ni be­lir­ten Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ha­luk Boz­do­ğan, “O­va­dan dağ­la­ra, dağ­lar­dan de­ni­ze ka­dar tüm şeh­ri­mi­zi bir uç­tan bir uca do­la­şa­rak Tar­sus Be­le­di­ye­si’nin var­lı­ğı­nı her yer­de his­set­ti­ri­yo­ruz. Bü­yük ve güç­lü be­le­di­ye­mi­zin tüm ola­nak­la­rı en uzak­ta­ki ma­hal­le­miz­den, en mer­ke­zi ma­hal­le­mi­ze ka­dar or­tak bir pay­da­da hiz­me­te dö­nü­şü­yor. Zi­ya­ret et­ti­ği­miz her nok­ta­da va­tan­daş­la­rı­mı­zın biz­le­re gös­ter­di­ği sa­mi­mi­yet gös­te­ri­yor ki, dur­ma­dan, din­len­me­den ça­lış­ma­ya, so­luk al­ma­dan hiz­met et­me­ye de­vam ede­ce­ğiz. Zi­ya­ret­le­ri­miz­de muh­tar­lar ön­cü­lü­ğün­de va­tan­daş­la­rı­mı­zın so­run­la­rı­nı din­le­me fır­sa­tı bul­duk. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın biz­le­re ilet­ti­ği so­run­la­rın­da ta­kip­çi­si ola­ca­ğız. Köy zi­ya­ret­le­ri­miz­de biz­le­re ka­pı­la­rı açan ve mi­sa­fir­per­ver­lik­le­ri ile her za­man göğ­sü­mü­zü ka­bar­tan tüm köy­lü­le­ri­mi­ze ve muh­tar­la­rı­mı­za yü­rek­ten te­şek­kür edi­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Baş­kan Boz­do­ğan, zi­ya­ret­ler son­ra­sın­da sos­yal med­ya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da, gü­zel şey­le­rin za­man ala­ca­ğı­nı be­lir­te­rek “Za­ma­nı­mı­zın ta­ma­mı­nı kul­lan­sak da, şeh­ri­mi­zi gü­zel­leş­tir­me­nin za­man ala­ca­ğı­nı bi­li­yo­ruz. Çün­kü Tar­sus, ne ka­dar gü­zel­le­şir­se bu­nu us­ta­lık­la sak­la­ya­cak, bir o ka­dar da bü­yü­te­cek gi­ze­mi­ni. Tıp­kı 10 bin yı­lı ar­dın­da bı­rak­tı­ğı gi­bi; ye­di uyur­la­rı koy­nun­da uyu­tup; Kle­opat­ra'yı sak­la­dı­ğı, Ro­ma­lı­lar'ı ağır­la­yıp Ku­va­yı Mil­li­ye ate­şi­ni Tar­sus'ta yak­tı­ğı gi­bi, tüm gü­zel­lik­le­ri­nin üs­tü­nü ört­me­yi bi­le­cek... İş­te bu se­bep­le, 24 sa­ati­mi­zin ta­ma­mı­nı bu ka­dim şeh­ri her gün ye­ni­den gü­zel­leş­tir­mek için baş­lı­yo­ruz gü­ne. ‘Gü­zel şey­ler za­man alır’ di­yo­ruz. Bu ne­den­le bis­ler za­ma­nı­mı­zın ta­ma­mı­nı, gü­zel bir Tar­sus için har­ca­ma­ya de­vam edi­yo­ru­z” de­di.