BAKİ ŞİMŞEK, ÇAMLIYAYLA’DA
Yazar: abdullah - 13 Temmuz 2022 Çarşamba

BAKİ ŞİMŞEK, ÇAMLIYAYLA’DA

SORUN DİNLEDİ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek, Mec­lis’in ta­ti­le gir­me­siy­le bir­lik­te gel­di­ği se­çim böl­ge­sin­de hem­şe­ri­le­riy­le iç içe ol­ma­ya de­vam edi­yor. Mil­let­ve­ki­li Şim­şek, be­ra­be­rin­de MHP Çam­lı­yay­la İl­çe Baş­ka­nı Ali Rı­za Genç, MHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Meh­met Çe­lik, MHP Mer­sin İl Baş­kan Yar­dım­cı­sı Or­çun Ka­lan, Türk Eği­tim­Sen Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Ya­şar Yıl­maz ve Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Os­man Ya­sin ile bir­lik­te Çam­lı­yay­la’nın kır­sal ma­hal­le­le­ri­ni zi­ya­ret et­ti. Ke­se­cik, Kör­men­lik, Ko­ru­cak, Da­rı­pı­na­rı, Bağ­ça­ta­ğı ve Gi­den Ma­hal­le­le­ri­ni zi­ya­ret eden Mil­let­ve­ki­li Şim­şek, muh­tar ve ma­hal­le sa­kin­le­ri­nin so­run ve ta­lep­le­ri­ni din­le­di. Ma­hal­le sa­kin­le­ri­nin Kur­ban Bay­ra­mı­nı kut­la­yan Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Şim­şek, gün­dem­le il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nur­ken, 2023 yı­lı Ha­zi­ran ayın­da ya­pı­la­cak ge­nel se­çim­ler­de Cum­hur İt­ti­fa­kı’na oy is­te­di. Çam­lı­yay­la zi­ya­re­ti son­ra­sın­da ga­ze­te­mi­ze açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan MHP’li Şim­şek, Mec­lis açı­lı­na ka­dar se­çim böl­ge­si Mer­sin’de sık el, çal­ma­dık ka­pı, gir­me­dik gö­nül bı­rak­ma­ya­ca­ğı­nı ifa­de et­ti.