BAŞKAN İSMAİL TEPEBAĞLI,  BELÇINAR MAHALLESİ’NDE  VATANDAŞLARLA BULUŞTU
Yazar: abdullah - 13 Temmuz 2022 Çarşamba

BAŞKAN İSMAİL TEPEBAĞLI, BELÇINAR MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

BAŞKAN TEPEBAĞLI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, Kur­ban Bay­ra­mı zi­ya­ret­le­ri kap­sa­mın­da il­çe­ye bağ­lı Bel­çı­nar Ma­hal­le­si­ni zi­ya­ret et­ti. Ma­hal­le muh­ta­rı Bay­ram Ali Taş ve ma­hal­le sa­kin­le­riy­le bir ara­ya ge­len Baş­kan Te­pe­bağ­lı, bay­ram­la­rın bir­lik ve be­ra­ber­li­ğin pe­kiş­ti­ril­me­sin­de önem­li bir fır­sat ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bay­ram­laş­ma sı­ra­sın­da va­tan­daş­la­rın so­run ve ta­lep­le­ri­ni de din­le­yen Baş­kan Te­pe­bağ­lı, “Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si ola­rak siz­le­rin ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ya­pa­bil­dik­le­ri­mi­zin en iyi­si­ni yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bun­la­rın dı­şın­da bel­li bir prog­ram dâ­hi­lin­de tüm ma­hal­le­le­ri­mi­zin ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­der­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. İh­ti­yaç­la­rı­nı­zı bi­re bir kar­şı­lık­lı ko­nu­şa­rak net­leş­ti­rip şeh­ri­mi­ze, in­sa­nı­mı­za da­ha gü­zel hiz­met ede­bil­mek için iş­bir­li­ği­ni pe­kiş­tir­me­miz ge­rek­ti­ği ka­na­atin­de­yi­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.