MESKİ, TARSUS’TAİ DOĞU OVA  ÇİÇEKLİ GRUBU İÇMESUYU HATTI  YAPIM İŞİNE DEVAM EDİYOR
Yazar: abdullah - 13 Temmuz 2022 Çarşamba

MESKİ, TARSUS’TAİ DOĞU OVA ÇİÇEKLİ GRUBU İÇMESUYU HATTI YAPIM İŞİNE DEVAM EDİYOR

İÇMESUYU HATTI

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mer­sin Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si (MES­Kİ) Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Tar­sus İl­çe­si, Do­ğu Ova Çi­çek­li Gru­bu Ma­hal­le­le­ri İç­me Su­yu İsa­le, Ter­fi ve Şe­be­ke Hat­tı Ya­pım İşi’ne de­vam edi­yor. MES­Kİ’nin, ya­tı­rım tu­ta­rı 21 mil­yon 532 bin li­ra olan Tar­sus İl­çe­si’ne bağ­lı Do­ğu Ova Çi­çek­li Gru­bu Ma­hal­le­le­ri İç­me Su­yu İsa­le, Ter­fi ve Şe­be­ke Hat­tı Ya­pım İşi kap­sa­mın­da; yak­la­şık 38 ki­lo­met­re muh­te­lif çap­lar­da iç­me su­yu hat­tı dö­şen­me­si plan­la­nı­yor.MES­Kİ, Ye­ni­ce ile Çi­çek­li ara­sın­da bo­zu­lan grup yol­la­rı­nın ta­mi­rat­la­rı için ön­ce­lik­li ola­rak Kar­gı­lı ile Çi­çek­li Ma­hal­le­le­ri ara­sın­da­ki iç­me su­yu isa­le hat­tı­nın dö­şe­me iş­lem­le­ri­ne de hız ve­ri­yor. MES­Kİ ça­lış­ma­la­rı­nın ta­mam­lan­ma­sıy­la Çi­çek­li, Kar­gı­lı, Kar­sa­vu­ran, Ve­rim­li, Si­mit­ha­cı­lı, Ka­ra­çer­çi­li ve Çağ­ba­şı Ma­hal­le­le­ri’nde ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın iç­me su­yu ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­la­na­cak.                                 (HA­BER MER­KE­Zİ)