Tarsus TSO Meclis  Toplantısı yapıldı
Yazar: abdullah - 13 Temmuz 2022 Çarşamba

Tarsus TSO Meclis Toplantısı yapıldı

TSO MECLİS

Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Tem­muz Ayı Mec­lis Top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti­ril­di. Mec­lis Baş­ka­nı Eyüp­han Eyü­boğ­lu baş­kan­lı­ğın­da dü­zen­le­nen top­lan­tı­da, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak, ya­pı­lan fa­ali­yet­ler ve yü­rü­tü­len pro­je­ler hak­kın­da mec­lis üye­le­ri­ni bil­gi­len­dir­di. Gün­dem ko­nu­la­rı­nın de­ğer­len­di­ril­di­ği top­lan­tı­da üye­ler ay­rı­ca ken­di sek­tör­le­riy­le il­gi­li gö­rüş ve öne­ri­le­ri­ni di­le ge­ti­re­rek so­run­la­rı­nı ak­tar­dı. Ge­nel eko­no­mi gün­de­mi­nin sek­tör­le­re et­ki­le­ri­nin ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı­ğı top­lan­tı­da öne çı­kan ko­nu­lar ara­sın­da ar­tan gir­di ma­li­yet­le­ri, fi­nans­ma­na eri­şim so­ru­nu baş­ta ol­mak üze­re ya­şa­nı­lan sı­kın­tı­lar di­le ge­ti­ril­di. Da­ha son­ra mec­lis üye­le­ri­nin Kur­ban Bay­ra­mı teb­rik edi­le­rek top­lan­tı­ya son ve­ril­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)