TARSUS OSB’DE E-İMZA DÖNEMİ
Yazar: abdullah - 8 Temmuz 2022 Cuma

TARSUS OSB’DE E-İMZA DÖNEMİ

TARSUS OSB

Tar­sus Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si Böl­ge Mü­dür­lü­ğü bir il­ke im­za at­tı. Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı’na mev­cut­ta ıs­lak im­za ile alı­nan ka­rar­la­rın elek­tro­nik im­za ile alın­ma­sı yö­nün­de baş­vu­ru­da bu­lu­nan Tar­sus OSB bu gi­ri­şi­min­den olum­lu so­nuç al­dı. Ba­kan­lı­ğın olu­run­dan son­ra OS­BÜK de em­sal teş­kil et­me­si açı­sın­dan bu ye­ni uy­gu­la­ma­yı tüm OSB’le­re bil­dir­di. Tar­sus OSB’de eim­za dö­ne­mi baş­lı­yor. Tar­sus Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si Böl­ge Mü­dür­lü­ğü’nün gi­ri­şi­mi em­sal teş­kil et­ti. Tar­sus Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si Böl­ge Mü­dür­lü­ğü alı­nan Mü­te­şeb­bis He­yet ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu ka­rar­la­rı­nın mev­cut­ta ıs­lak im­za ile alın­dı­ğı be­lir­ti­le­rek, ve­ri bü­tün­lü­ğü ve za­man ta­sar­ru­fu sağ­lan­ma­sı, fi­zi­ki ev­rak im­za sü­re­cin­den çok da­ha kı­sa sü­re­de me­ka­na bağ­lı kal­mak­sı­zın im­za­la­ma iş­lem­le­ri­nin ta­mam­lan­ma­sı gi­bi amaç­lar doğ­rul­tu­sun­da, ıs­lak im­za ile ay­nı özel­li­ğe sa­hip elek­tro­nik im­za­lı (eim­za) ola­rak alın­ma­sı­nın plan­la­nı­yor. Def­ter tut­ma ve tas­dik et­tir­me zo­run­lu­lu­ğun bu­lun­ma­sı ne­de­niy­le, elek­tro­nik im­za­lı ola­rak alı­na­cak ka­rar­la­rın ıs­lak im­za yön­te­min­de ol­du­ğu gi­bi def­te­re ya­pış­tı­rı­la­ca­ğı uy­gu­lan­ma­sı­nın uy­gun olup ol­ma­dı­ğı yö­nün­de Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­le­ri Üst Ku­ru­lu­şu (OS­BÜK) ara­cı­lı­ğı ile Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı’ndan gö­rüş is­te­di. Ör­nek Teş­kil Ede­cek Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı, 5070 sa­yı­lı “E­lek­tro­nik İm­za Ka­nu­nu­”na gö­re eim­za, el­le atı­lan im­za­nın ay­nı hu­kuk­sal ge­çer­li­li­ğe sa­hip olan sa­yı­sal kar­şı­lı­ğın­da Gü­ven­li Elek­tro­nik İm­za el­le atı­lan im­za­ya eş­de­ğe­re sa­hip ol­du­ğu­nu elek­tro­nik im­za ile alı­na­cak ka­rar­la­rın ıs­lak im­za yön­te­min­de ol­du­ğu gi­bi def­te­re ya­pış­tı­rı­la­rak uy­gu­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği yö­nün­de gö­rüş bil­dir­di. Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­le­ri Üst Ku­ru­lu­şu (OS­BÜK) ise, em­sal teş­kil et­me­si adı­na atı­lan bu adı­mı TÜM OSB’le­re bil­dir­di. Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı’nın uy­gun gö­rü­şü ne­ti­ce­sin­de ge­rek­li alt­ya­pı­yı ta­mam­la­yan ve ka­rar­la­rın elek­tro­nik or­tam­da im­za­lan­ma­sı için Tar­sus Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­dı. Ge­liş­me­le­ri İz­li­yo­ruz Tar­sus Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Ve­ki­li H. Ru­hi Ko­çak, “Ge­liş­me­le­ri ya­kın­dan ta­kip et­me­ye özen gös­te­ri­yo­ruz. Özel­lik­le di­ji­tal­leş­me ve tek­no­lo­jik im­kan­la­rı kul­lan­ma nok­ta­sın­da ol­duk­ça açı­ğız. Ka­rar­la­rı­mı­zı elek­tro­nik or­tam­da al­mak üze­re yap­tı­ğı­mız gi­ri­şim ve Ba­kan­lı­ğı­mı­zın da uy­gun gö­rü­şü ile ge­rek­li alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ta­mam­la­dık. Kı­sa za­man içe­ri­sin­de ha­ya­ta ge­çi­ri­yo­ruz. Bu uy­gu­la­ma­yı ve­ri bü­tün­lü­ğü ve ta­sar­ruf sağ­la­ma nok­ta­sın­da önem­li bu­lu­yo­ru­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı      (Ha­ber Mer­ke­zi)