TOBB’UN TARSUS’A YAPTIRDIĞI  OKUL EĞİTİM DÖNEMİNE HAZIR
Yazar: abdullah - 8 Temmuz 2022 Cuma

TOBB’UN TARSUS’A YAPTIRDIĞI OKUL EĞİTİM DÖNEMİNE HAZIR

ÖĞRETİME HAZIR

(YASEMİN HOMURLU) Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarsus Ticaret Borsası’nın ortak girişimleri sonucu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Milli Eğitim Bakanlığı’yla birlikte mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre etmek ve iş dünyasının nitelikli elaman ihtiyacını gidermek amacıyla ülke genelinde yürüttüğü "81 İl’e 81 Okul" Projesi kapsamında, Tarsus’a kazandırdığı okul inşaatı tamamlandı. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak ve Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya inşaatı tamamlanan okulu ziyaret ederek, teknik ekipten bilgi aldı. TOBB İnşaat ve Emlak İşleri Uygulama Müdürü Haluk Altuntaş başkanlara bilgi vererek okulun yeni eğitim ve öğretim dönemi için hazır bulunduğunu söyledi. Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (TSO) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak,  oku­lu zi­ya­ret son­ra­sın­da ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, TOBB’un Tar­sus’a do­na­nım­lı bir okul ka­zan­dır­mak­tan duy­duk­la­rı mem­nu­ni­ye­ti ifa­de ede­rek, “Des­tek­le­rin­den do­la­yı Baş­ka­nı­mız Sa­yın Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu baş­ta ol­mak üze­re TOBB Yö­ne­tim Ku­ru­lu­na çok te­şek­kür ede­riz. Bu pro­je ger­çek­ten çok önem­li ve özel bir pro­je. Oku­lu­muz öğ­ren­ci ka­bu­lü­ne ha­zır. Tar­sus’a ve iş dün­ya­mı­za ha­yır­lı ol­su­n” de­di. Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya ise, Tür­ki­ye Oda­lar Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) ta­ra­fın­dan ya­pı­lan 24 ders­lik­li oku­lun in­şa­atı­nın kı­sa bir za­man içe­ri­sin­de ta­mam­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “Şu an­da 24 ders­lik­li mes­lek li­se­miz, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­mı­zın hiz­me­ti­ne su­nul­ma­ya ve öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin eği­ti­mi­ne ha­zır. Bir­li­ği­mi­zin Tar­sus’a ka­zan­dır­dı­ğı bu muh­te­şem ese­rin he­pi­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. İl­çe­mi­ze ka­zan­dı­rı­lan bu muh­te­şem eser için TOBB Baş­ka­nı­mız Sa­yın Ri­fat Hi­sa­cık­lı­oğ­lu’na, TOBB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si ve MDTO Baş­ka­nı Ci­hat Lok­ma­noğ­lu ile TOBB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri­ne te­şek­kür edi­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Ke­mal­pa­şa Ma­hal­le­si’nde 24 ders­lik­ten olu­şan okul­da fi­zik ve kim­ya la­bo­ra­tu­var­la­rı, çok amaç­lı kon­fe­rans sa­lo­nu ve ida­ri bö­lüm­ler bu­lu­nu­yor. 6 bin met­re­ka­re­den faz­la ka­pa­lı alan­da hiz­met ve­re­cek okul­da bi­ne ya­kın öğ­ren­ci eği­tim gö­re­cek.