MİLLETVEKİLİ ŞİMŞEK’TEN,  KURBAN BAYRAMI MESAJI
Yazar: abdullah - 8 Temmuz 2022 Cuma

MİLLETVEKİLİ ŞİMŞEK’TEN, KURBAN BAYRAMI MESAJI

KURBAN BAYRAMI MESAJI

(YASEMİN HOMURLU) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Baki Şimşek, bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının güçlendiği günlerden biri olduğunu söyledi. Mersin Milletvekili Şimşek, yarın idrak etmeye başlayacağımız Kurban Bayramı dolayısıyla gazetemize yaptığı açıklamasında, sevgi ve hoşgörünün altını çizerek “Milletimizi bir arada tutan manevi zenginliğimiz olan bayramlarımız, toplumsal birlik ve dayanışmanın en güzel örneğidir. Sevgi, kardeşlik ve dostluğun vücut bulduğu, dayanışma ve paylaşmanın sembolü olan Kurban Bayramını da bu sene hep birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Z“Bay­ram­la­rı­mız mil­let ol­ma şu­uru­mu­zun şe­kil­len­di­ği, kuv­vet­len­di­ği gün­ler­di­r” di­yen MHP Mil­let­ve­ki­li Şim­şek “Zi­ra Kur­ban bay­ra­mı­nın özün­de in­fak et­mek; ya­ni pay­laş­mak, bö­lüş­mek ve da­ya­nış­ma için­de ol­du­ğu­mu­zu gös­ter­mek var­dır. Sev­gi­li Pey­gam­be­ri­miz Hz. Mu­ham­med (s.a.v) ‘Kom­şu­su aç iken tok ya­tan biz­den de­ğil­dir’ bu­yur­muş­tur. Bu se­bep­le; çev­re­miz­de­ki yok­sul­la­ra, kim­se­siz­le­re, ye­tim ve ök­süz­le­re, ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne, şe­hit ya­kın­la­rı­na ve ga­zi­le­ri­mi­ze ku­cak aç­ma­lı on­la­ra sa­hip çık­ma­lı­yız. Bu ve­si­ley­le aziz mil­le­ti­miz baş­ta ol­mak üze­re tüm İs­lam Âle­mi­nin ve Mer­sin­li hem­şe­ri­le­ri­min mü­ba­rek Kur­ban Bay­ra­mı’nı iç­ten­lik­le teb­rik edi­yor, en de­rin sev­gi ve say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.