BAŞKAN TEPEBAĞLI’DAN, KURBAN BAYRAMI MESAJI
Yazar: abdullah - 8 Temmuz 2022 Cuma

BAŞKAN TEPEBAĞLI’DAN, KURBAN BAYRAMI MESAJI

BAYRAM MESAJI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) ​​​Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, bay­ram­la­rın kır­gın­lık­la­rın gi­de­ril­me­si­ne, dost­luk­la­rın pe­kiş­me­si­ne, mil­le­ti­mi­zi ayak­ta tu­tan de­ğer­le­rin ya­şa­tıl­ma­sı­na ve­si­le olan, ma­ne­vi ik­li­min gö­nül­le­ri ku­şat­tı­ğı gün­ler ol­du­ğu­nu söy­le­di. Baş­kan Te­pe­bağ­lı, Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, ih­ti­ya­cı ola­na yar­dım eli­nin sa­mi­mi­yet­le uza­tıl­dı­ğı, da­ya­nış­ma ru­hu­nun güç­len­di­ği, kalp­le­rin sev­giy­le dol­du­ğu bir Kur­ban Bay­ra­mı'na da­ha ulaş­ma­nın bü­yük mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek “Bay­ram­lar, bir­lik ve dir­li­ği­mi­ze hiz­met eden özel gün­ler­dir. Mil­let ola­rak bay­ram­la­rın ge­tir­di­ği kar­deş­lik, ba­rış ve hu­zur or­ta­mı­nın de­ğe­ri­ni kav­ra­ya­rak iyi­ye ve gü­ze­le yö­nel­me­li, ha­ya­tı­mı­za hoş­gö­rü­yü ege­men kı­la­rak, her tür­lü dar­gın­lık ve kır­gın­lık­la­rı bir ta­ra­fa bı­ra­kıp ku­cak­la­şa bil­me­li­yiz. Bu duy­gu­lar için­de Kur­ban Bay­ra­mı­nı en kal­bi duy­gu­la­rım­la teb­rik edi­yor, mil­le­ti­mi­ze sağ­lık ve esen­lik­ler di­li­yo­rum. Bay­ra­mın Çam­lı­yay­la­lı hem­şe­ri­le­ri­miz baş­ta ol­mak üze­re İs­lam âle­mi­ne ve tüm dün­ya­ya ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni te­men­ni edi­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.