ZİRAAT ODASI BAŞKANI AVCI, KURBAN BAYRAMI’NI KUTLADI
Yazar: abdullah - 8 Temmuz 2022 Cuma

ZİRAAT ODASI BAŞKANI AVCI, KURBAN BAYRAMI’NI KUTLADI

BAYRAMI KUTLADI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, di­ni bay­ram­la­rın in­san­la­rı bir­bir­le­ri­ne da­ha çok ya­kın­laş­tır­dı­ğı­nı kar­deş­lik ve ba­rış duy­gu­la­rı­nı ar­tır­dı­ğı gün­ler ol­du­ğu­nu söy­le­di. Baş­kan Av­cı, Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, “Bay­ram­lar, kı­rı­lan kalp­le­rin ona­rıl­ma­sı, ya­pı­lan ha­ta­la­rın af­fe­dil­me­si, ha­ya­tı­mız­da da­ha çok ba­rış, da­ha çok da­ya­nış­ma ve kar­deş­lik duy­gu­su­na yer ver­me­miz ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da bir kez da­ha dü­şün­me­miz için önem­li fır­sat­lar­dır. Ha­yır, ka­pı­la­rı­nın so­nu­na ka­dar açık, ka­za ve be­la­la­rın ber­ta­raf ol­du­ğu Kur­ban Bay­ra­mı’nın tüm in­san­lı­ğa ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni te­men­ni edi­yor, bu bay­ra­mın tüm çift­çi­le­ri­mi­ze, mil­le­ti­mi­ze ve ül­ke­mi­ze iyi­lik­ler ge­tir­me­si­ni di­li­yor, mü­ba­rek Kur­ban Bay­ram­la­rı­nı en sa­mi­mi duy­gu­la­rım­la kut­lu­yo­ru­m” ifa­de­si­ne yer ver­di.