TADER Hemşehrilerini  Ankara'da yalnız bırakmıyor
Yazar: abdullah - 6 Temmuz 2022 Çarşamba

TADER Hemşehrilerini Ankara'da yalnız bırakmıyor

TADER

(HA­BER MER­KE­Zİ) Tar­sus­lu Ec­za­cı Ne­fi­se Mer­ve Gö­çer An­ka­ra’da Ec­za­ne aç­tı­… Tar­sus­lu İl­bank Dai­re Baş­ka­nı Mu­ham­met Gö­çer ve Tar­sus Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Oda­sı Baş­kan Yar­dım­cı­sı Adem Gö­çer'in ye­ğe­ni Ne­fi­se Mer­ve Gö­çer’in An­ka­ra'da aç­tı­ğı Ne­fi­se Ec­za­ne­si'nin açı­lı­şı­na, TA­DER Baş­ka­nı Se­mih Öz­su, yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri H. İb­ra­him Do­ğa­nay ve Me­miş Gök­çel ile bir­lik­te ka­tıl­dı. Açı­lış­ta Tar­sus Gö­çer­ler Nak­li­ya­tın sa­hip­le­ri Ra­ma­zan ve Ah­met Gö­çer ile Emek­li Jan­dar­ma Baş­ça­vuş Ha­san Gö­çer ve açı­lı­şa ka­tı­lan Tar­sus­lu hem­şeh­ri­le­riy­le soh­bet eden TA­DER Baş­ka­nı Se­mih Öz­su " Ta­der ola­rak her za­man hem­şeh­ri­le­ri­miz­le bir ara­da ol­mak­tan mut­lu­luk du­yu­yo­ruz. Bu­gün­de kıy­met­li hem­şeh­ri­le­ri­miz Gö­çer ai­le­si­nin kı­zı Ecz. Ne­fi­se Mer­ve Gö­çer’in An­ka­ra Ma­mak il­çe­sin­de aç­mış ol­du­ğu Ne­fi­se ec­za­ne­si­nin açı­lı­şı­na ka­tıl­dık. Ec­za­cı hem­şeh­ri­mi­ze ve ai­le­si­ne An­ka­ra' ya hoş gel­di­niz di­yor, açı­lan Ne­fi­se Ec­za­ne­si'nin Gö­çer ai­le­si ve Ma­mak il­çe­si için ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yor, bol ka­zanç­lar di­li­yo­ruz " de­di.