BAŞKAN MAHMUT ŞAHİN’DEN,  ESNAF VE SANATKÂRA MÜJDE
Yazar: abdullah - 6 Temmuz 2022 Çarşamba

BAŞKAN MAHMUT ŞAHİN’DEN, ESNAF VE SANATKÂRA MÜJDE

MAHMUT ŞAHİN

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus 1 No­lu Es­naf ve Sa­nat­kâr­lar Kre­di Ke­fa­le­ti Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Mah­mut Şa­hin, es­naf ve sa­nat­kâr­la­ra yö­ne­lik fa­iz in­di­rim­li kre­di­le­rin üst li­mi­ti­nin 350 bin TL'ye yük­sel­til­di­ği­ni açık­la­dı. Mah­mut Şa­hin, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, ko­ope­ra­tif üye­si es­naf ve sa­nat­kâr­la­rın 275 bin TL olan üst li­mi­ti­nin ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da 350 bin TL’ye yük­sel­til­di­ği­ni be­lir­te­rek “Pan­de­mi dö­ne­min­de ya­şa­nan eko­no­mik da­ral­ma, son bir yıl­dır tüm dün­ya­da bir enf­las­yo­na se­bep ol­du. Co­vid son­ra­sı Rus­ya ile Uk­ray­na ara­sın­da­ki sa­vaş baş­ta ol­mak üze­re do­lar ve eu­ro da ya­şa­nan dal­ga­lan­ma­lar, pet­rol fi­yat­la­rın­da ya­şa­nan ar­tış dün­ya eko­no­mi­si­ni ve ül­ke­mi­zin de eko­no­mi­si­ni olum­suz et­ki­le­di. Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mız baş­kan­lı­ğın­da,  dev­le­ti­miz ge­rek­li ön­lem­le­ri ala­rak bu zor za­man­la­rı aş­mak için bü­yük bir mü­ca­de­le ver­di ve ver­me­ye de de­vam edi­yor. Tar­sus es­naf ve sa­nat­kâr­la­rı ola­rak zor za­man­la­rın aşı­la­ca­ğı­na da­ir inan­cı­mız tam­dır. Bu inanç­la dev­le­ti­mi­zin em­rin­de mil­le­ti­mi­zin hiz­me­tin­de fa­ali­yet­le­ri­mi­ze de­vam edi­yo­ru­z” de­di. Es­naf ve sa­nat­kâr­la­rın ta­le­bi üze­ri­ne, dev­le­ti­miz nez­din­de Böl­ge ve Mer­kez Bir­lik­le­ri ile Ko­ope­ra­tif Baş­kan­la­rı­nın gi­ri­şim­le­ri ne­ti­ce­sin­de 275 bin TL olan kre­di üst li­mi­ti­nin 350 bin TL’ye çı­ka­rıl­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Baş­kan Şa­hin “K­re­di fa­iz oran­la­rı ise yüz­de 9,50 se­vi­ye­sin­de tu­tul­du. Şan­sım ve ku­ru­mum adı­na tüm es­naf ve sa­nat­kâr­la­rı­mı­za bu müj­de­li ha­be­ri ver­mek­ten mut­lu­luk du­yu­yo­rum. Bu­nun ya­nı sı­ra araç ve iş ye­ri alım kre­di üst li­mi­ti de 1 mil­yon TL ola­rak gün­cel­len­miş­tir. Es­naf ve sa­nat­kâr­la­rı­mız 350 bin TL üst li­mit­li ve 5 yıl va­de­li kre­di­le­ri yıl­lık  % 9,50 fa­iz ile kul­lan­mak için ko­ope­ra­ti­fi­mi­ze baş­vu­ra­bi­lir­le­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Yı­lın ilk 6 ayın­da ger­çek­leş­tir­dik­le­ri fa­ali­yet­ler­le de il­gi­li bil­gi ve­ren Şa­hin “Ko­ope­ra­ti­fi­miz 2022 yı­lı ilk 6 ayın­da 610 es­naf ve sa­nat­kâ­rı­mı­za top­lam 98.673.500,00 TL kre­di kul­lan­dır­mış olup, gö­re­ve gel­di­ği­miz 2005 yı­lın­dan bu ya­na ise 10.989 es­naf ve sa­nat­kâ­ra top­lam 692.078.785,00 TL kre­di kul­lan­dır­mış bu­lun­mak­ta­yız. Ko­ope­ra­ti­fi­miz böl­ge­miz­de bu­lu­nan 52 ko­ope­ra­ti­fin için­den ilk 3 ko­ope­ra­tif içe­ri­sin­de­ki ye­ri­ni ko­ru­muş ve pan­de­mi ko­şul­la­rı da­hil ol­mak üze­re en zor ko­şul­lar­da da­hi ke­sin­ti­siz hiz­met ver­me­ye de­vam et­miş­tir. Bir nok­ta­nın al­tı­nı da çi­ze­rek be­lirt­mek is­te­rim ki,  bu ba­şa­rı ön­ce es­naf ve sa­nat­kâr­la­rı­mı­zın ba­şa­rı­sı­dır. He­sa­bı­nı ki­ta­bı­nı bi­len, kre­di­le­ri­ni dü­zen­li ola­rak öde­yen, biz­le­ri her ko­şul­da des­tek­le­yen, işi­ne gü­cü­ne dört el­le sa­rıl­mış tüm es­naf ve sa­nat­kâr­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­ru­m” de­di. 7/24 es­naf ve sa­nat­kâr­la­rın hiz­me­tin­de ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Mah­mut Şa­hin “Ka­pı­mız her da­im so­nu­na ka­dar es­naf ve sa­nat­kâ­rı­mı­za açık­tır. Bu ba­şa­rı­da eme­ği ge­çen yö­ne­tim ve de­ne­tim ku­rul­la­rım ile per­so­nel­le­ri­me, Halk Ban­ka­sı Tar­sus Şu­be­si mü­di­re­si­ne ve per­so­nel­le­ri­ne şah­sım ve Tar­sus es­naf ve sa­nat­kâr­la­rı adı­na te­şek­kür edi­yo­rum. Yak­la­şan kur­ban bay­ra­mı ve­si­le­siy­le tüm es­naf ve sa­nat­kâr­la­rı­mı­za, Tar­sus­lu hem­şe­ri­le­ri­mi­ze şe­ker ta­dın­da, sağ­lık ve mut­lu­luk do­lu bir Kur­ban Bay­ra­mı di­li­yo­ru­m” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.