TARSUS’TA, ‘MÜCAHİTLER CADDESİ’  B.ŞEHİR TARAFINDAN ASFALTLANDI
Yazar: abdullah - 6 Temmuz 2022 Çarşamba

TARSUS’TA, ‘MÜCAHİTLER CADDESİ’ B.ŞEHİR TARAFINDAN ASFALTLANDI

MÜCAHİTLER CADDESİ

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Yol Ya­pım Ba­kım ve Ona­rım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ekip­le­ri, ula­şım­da so­run ya­ra­tan cad­de ve bul­var­la­rın ka­li­te­si­ni art­tır­ma­ya de­vam edi­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’in ön­cü­lü­ğün­de Mer­sin’in en bü­yük il­çe­si olan Tar­sus’ta son ay­lar­da Hür­ri­yet Cad­de­si, Ömer Naz­mi Cad­de­si, Vey­sel Ça­vuş Cad­de­si, Ce­lal Ba­yar Cad­de­si ve bir­çok nok­ta­da bo­zuk ze­mi­nin ka­zın­ma­sı ve sı­cak as­falt se­rim iş­le­mi­ni ger­çek­leş­ti­ren Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri, bun­la­ra bir ye­ni­si­ni da­ha ek­le­di. Tar­sus mer­ke­ze bağ­lı Ye­ni Ma­hal­le’de ku­zey­gü­ney ak­sın­da yer alan ve üze­rin­de semt pa­za­rı­nın da ku­rul­du­ğu Mü­ca­hit­ler Cad­de­si, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ta­ma­men ye­ni­len­di. Yıp­ra­nan ve MES­Kİ ekip­le­ri­nin iç­me su­yu hat­la­rı­nı ye­ni­le­me­sin­den do­la­yı da bo­zu­lan 1300 met­re uzun­lu­ğun­da­ki Mü­ca­hit­ler Cad­de­si’nin bo­zuk ze­mi­ni­ni fre­ze ma­ki­ne­si ile ka­zı­yan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yol ya­pım ekip­le­ri, ar­dın­dan sı­cak as­falt se­rim iş­le­mi uy­gu­la­dı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ula­şım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’na bağ­lı ekip­ler ta­ra­fın­dan da, tra­fik akı­şı­nın sağ­lık­lı şe­kil­de iş­le­me­si ve ya­ya gü­ven­li­ği açı­sın­dan cad­de de çiz­gi­le­me ça­lış­ma­sı ye­ri­ne ge­ti­ril­di. Tar­sus Ye­ni Ma­hal­le Muh­ta­rı Ali Tar­han, ya­pı­lan hiz­met­ler­den do­la­yı Baş­kan Va­hap Se­çer’e te­şek­kür ede­rek, “Mü­ca­hit­ler Cad­de­si’nde MES­Kİ ça­lış­ma yap­tı. Son­ra­sın­da as­fal­tı ye­ni­len­di. Sev­gi­li Va­hap Baş­ka­nı­ma çok çok te­şek­kür edi­yo­rum, Al­lah ra­zı ol­sun. Bu­ra­sı çok kul­la­nı­lan bir cad­de. Eli­ne, ko­lu­na sağ­lı­k” di­ye ko­nuş­tu.                     (Bü­yük­şe­hir                         Be­le­di­ye­si)