BORSA BAŞKANI KAYA’DAN, ‘KURBAN BAYRAMI’ MESAJI
Yazar: abdullah - 6 Temmuz 2022 Çarşamba

BORSA BAŞKANI KAYA’DAN, ‘KURBAN BAYRAMI’ MESAJI

BAYRAM MESAJI

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, birlik, beraberlik ve toplumsal yardımlaşmanın en üst seviyede yaşandığı, duygu ve sevinçlerin paylaşıldığı Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Borsa Başkanı Kaya, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla gazetemize yaptığı açıklamasında, bayramların sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın hoşgörü ve kardeşlik bağlarının en üst düzeyde yaşandığı müstesna günler olduğunu belirterek “Yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz” dedi. “Se­vin­mek ka­dar, se­vin­dir­mek de önem­li­di­r” di­yen Ka­ya “Ö­zel­lik­le, se­vin­dir­me­nin önem ka­zan­dı­ğı ‘Kur­ban Bay­ra­mı’nda, yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma­nın da ge­re­ği ola­rak dar­da olan­lar­la, muh­taç, yok­sul, ye­tim ve kim­se­siz­ler­le te­da­vi­ye muh­taç du­rum­da­ki va­tan­daş­la­rın, şe­hit ai­le­le­ri­mi­zin ve ga­zi­le­ri­mi­zin zi­ya­ret edi­le­rek ha­tır­lan­ma­sı, des­tek­len­me­le­ri ve se­vin­di­ril­me­si bü­yük önem ta­şı­mak­ta­dır. Unut­ma­ma­lı­yız ki so­run­la­rı­mız pay­la­şıl­dık­ça aza­la­cak ve mut­lu­luk­la­rı­mız da­ha da ar­ta­cak­tır. Bu ve­si­ley­le tüm İs­lam Âle­mi­nin, hem­şe­ri­le­ri­mi­zin ve Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı üye­le­ri­mi­zin yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı­nı en iç­ten di­lek­ler­le kut­lu­yor, ke­si­len kur­ban­la­rın ve ya­pı­lan du­ala­rın ka­bu­lü­nü Yü­ce Al­lah’tan di­li­yo­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.