MECLİS ÜYESİ NÜKHET KOÇ’TAN, ‘KURBAN BAYRAMI’ KUTLAMASI
Yazar: abdullah - 6 Temmuz 2022 Çarşamba

MECLİS ÜYESİ NÜKHET KOÇ’TAN, ‘KURBAN BAYRAMI’ KUTLAMASI

NÜKHET KOÇ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Tar­sus Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Nük­het Koç, bay­ram­la­rın mil­li ve ma­ne­vi de­ğer­le­rin pe­kiş­me­si­ne, di­ni şu­ur ve duy­gu­nun ge­liş­me­si­ne, sev­gi ve say­gı ru­hu­nun güç­len­me­si­ne ve­si­le olan müs­tes­na ve özel gün­ler­den bi­ri ol­du­ğu­nu söy­le­di. Nük­het Koç, yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, “Mut­lu ve hü­zün­lü gün­ler­de bir­lik­te ve bir ara­da ol­mak önem­li­dir. Se­vinç­te ve ke­der­de pay­laş­ma­yı ve fe­da­kâr­lı­ğı bi­len, ge­le­ce­ğe umut­la ve o umu­dun ver­di­ği he­ye­can­la ba­ka­bi­len hal­kı­mız için bir­lik­te­lik duy­gu­su­nun en üst dü­zey­de ya­şa­na­bil­di­ği ma­ne­vi gün­ler­den bi­ri­si­dir Kur­ban Bay­ra­mı. Bu ve­si­le ile tüm hem­şe­ri­le­ri­min ve tüm İs­lam âle­mi­nin Kur­ban Bay­ra­mı­nı en iç­ten di­lek­le­rim­le kut­lar, ni­ce sağ­lık­lı ve hu­zur­lu bay­ram­lar di­le­ri­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.