MHP İLÇE BAŞKANI  GENÇ’TEN, KURBAN  BAYRAMI KUTLAMASI
Yazar: abdullah - 6 Temmuz 2022 Çarşamba

MHP İLÇE BAŞKANI GENÇ’TEN, KURBAN BAYRAMI KUTLAMASI

KURBAN BAYRAMI MESAJI

(BÜNYAMİN YILDIRIM) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çamlıyayla İlçe Başkanı Ali Rıza Genç, İslam âleminde yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı, millet olarak mutluluğun doruğa çıktığı bir Kurban Bayramına daha ulaşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Başkan Genç, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında “Bayramlar insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, dargınlıkları unutturup kardeşçe kucaklaştıran, milli birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren, milli ve dini duyguların, örf ve adetlerin uygulandığı müstesna günlerdir” dedi. Me­sa­jın­da pay­laş­ma­nın öne­mi­ne vur­gu ya­pan Baş­kan Genç “Top­lum ha­ya­tın­da bü­yük bir önem ta­şı­yan, bir­leş­ti­ri­ci, bü­tün­leş­ti­ri­ci özel­li­ği ile biz­le­ri bir ara­ya ge­ti­ren, yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma­nın en gü­zel ör­nek­le­ri­nin ya­şan­dı­ğı bu bay­ram­da hal­kı­mız­la ay­nı gü­zel duy­gu­la­rı pay­laş­ma­nın se­vin­ci içe­ri­sin­de­yiz. Kur­ban Bay­ra­mı biz­le­re; Hz. İb­ra­him ve Hz. İs­ma­il’in sa­da­kat ve tes­li­mi­ye­ti­ni ha­tır­la­tır. Bu iba­det bir yan­dan ki­şi­nin Al­lah’a ya­kın­laş­ma­sı, di­ğer yan­dan da­ya­nış­ma ve yar­dım­laş­ma bi­lin­ci­nin ge­liş­me­si­ni ön gö­rür. Biz­ler de Kur­ban iba­de­ti­nin ma­ne­vî ik­li­min­de bir gö­nül yü­ce­li­ği ya­ka­la­yıp Rab­bi­mi­ze ya­kın­lık ara­yı­şın­da ola­ca­ğız. Bay­ra­mın be­ra­ber ya­şa­dı­ğı­mız top­lu­ma, tüm in­san­lı­ğa ba­rış ve hu­zur ge­tir­me­si­ni di­li­yor; Aziz Mil­le­ti­mi­zin, de­ğer­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın ve tüm İs­lâm âle­mi­nin Kur­ban Bay­ra­mı­nı kut­lu­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.