BAŞKAN BOZDOĞAN: ‘36 AYDA 97 MİLYON TL ‘BORÇ’ ÖDEDİK”
Yazar: abdullah - 4 Temmuz 2022 Pazartesi

BAŞKAN BOZDOĞAN: ‘36 AYDA 97 MİLYON TL ‘BORÇ’ ÖDEDİK”

97 MİLYON BORÇ ÖDENDİ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, gö­re­ve gel­dik­le­ri 2019 yı­lı Mart ayın­dan bu ya­na ge­çen 36 ay­da 97 Mil­yon Li­ra borç öde­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, borç­suz bir be­le­di­ye ol­ma­nın hak­lı gu­ru­ru­nu ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di. Baş­kan Boz­do­ğan, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, bu­lun­duk­la­rı ma­ka­mın öne­mi­ni çok iyi bil­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­ze­rek “Hal­kı­mı­za söz ver­di­ği­miz tüm pro­je­le­ri bir bir ha­ya­ta ge­çi­rir­ken, ya­tı­rım­la­rı­nı da ken­di öz kay­nak­la­rıy­la yap­ma­ya de­vam eden, güç­lü ma­li ya­pı­sın­dan as­la ta­viz ver­me­yen bir be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şıy­la ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam edi­yor. Gö­re­ve gel­di­ği­miz 2019 yı­lı Mart ayın­dan bu ya­na 97 mil­yon TL borç öde­mi­şiz. Biz kay­nak­la­rı­mı­zı as­la is­raf et­me­den hal­kı­mı­za en gü­zel hiz­me­ti sun­ma­nın gay­re­ti içe­ri­sin­de­yi­z” de­di. Hiz­met­te hiç­bir za­man ta­raf tut­ma­dık­la­rı­nı ve Tar­sus Be­le­di­ye­si ola­rak ayı­rım yap­mak­sı­zın her ke­si­me hiz­met gö­tür­me­nin gay­re­ti içe­ri­sin­de ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Boz­do­ğan, enbü­yük amaç­la­rı­nın şeh­re en güz­le hiz­met­le­ri ya­pıp bı­rak­mak ol­du­ğu­nu ve ku­rum­lar­la ara­sı en iyi be­le­di­ye­ler­den bi­ri ol­duk­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.