BAŞKAN KOÇAK, ICC TÜRKİYE 68. GENEL KURULUNA KATILDI
Yazar: abdullah - 4 Temmuz 2022 Pazartesi

BAŞKAN KOÇAK, ICC TÜRKİYE 68. GENEL KURULUNA KATILDI

ICC TÜRKİYE

Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ve ICC Tür­ki­ye Mil­li Ko­mi­te­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si H. Ru­hi Ko­çak, ICC Tür­ki­ye 68. Ge­nel Ku­rul ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dı. Mil­let­le­ra­ra­sı Ti­ca­ret Oda­sı Tür­ki­ye Mil­li Ko­mi­te­si (ICC Tür­ki­ye) 68. Ge­nel Ku­rul ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı An­ka­ra’da Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) İkiz Ku­le­ler Sos­yal Te­sis­le­ri’nde ger­çek­leş­ti­ril­di.​ TOBB Baş­ka­nı ve Mil­let­le­ra­ra­sı Ti­ca­ret Oda­sı (ICC) Tür­ki­ye Mil­li Ko­mi­te­si Baş­ka­nı Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’nun açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı yap­tı­ğı Ge­nel Ku­rul ba­sı­na ka­pa­lı ola­rak ger­çek­leş­ti. Baş­kan Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, ge­nel ku­rul ko­nuş­ma­sın­da, ICC Tür­ki­ye Mil­li Ko­mi­te­si’nin fa­ali­yet ve ça­lış­ma­la­rı ile ger­çek­leş­ti­re­cek­le­ri pro­je­ler hak­kın­da bil­gi ver­di.   (Ha­ber Mer­ke­zi)