NÜKHET KOÇ: “TARSUS İL  OLMA HAKKI VERİLMELİ”
Yazar: abdullah - 4 Temmuz 2022 Pazartesi

NÜKHET KOÇ: “TARSUS İL OLMA HAKKI VERİLMELİ”

İL OLMA HAKKIMIZ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Nük­het Koç, Tar­sus’un İL ol­ma­ya ha­zır il­çe­le­rin ba­şın­da gel­di­ği be­lir­te­rek, 400 bin­le­re yak­la­şan nü­fu­suy­la bu ken­tin İL ol­ma­yı çok­tan hak et­ti­ği­ni söy­le­di. Nük­het Koç, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, TU­İK Ad­re­se Da­ya­lı Nü­fus Ka­yıt Sis­te­mi (ADNKS) so­nuç­la­rı­na gö­re de İL ola­cak 25 il­çe için­de en yük­sek nü­fus po­tan­si­ye­li­ne sa­hip Tar­sus’un, Tür­ki­ye’de İL ol­ma­sı ge­re­ken il­çe­le­rin ba­şın­da gel­di­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek “Mer­sin İli­nin en çok nü­fus­lu il­çe­si olan Tar­sus, 2021 yı­lı­na ait nü­fu­su 347 bin 314. Tür­ki­ye’de­ki 973 il­çe ara­sın­da 63. sı­ra­da, müs­ta­kil il­çe­ler ara­sın­da 1. sı­ra­da olup, nü­fus açı­sın­dan 26 İl’den bü­yük bir il­çe­di­r” de­di. Tar­sus’un İL ya­pı­la­bil­me­si için güç­lü bir lo­bi oluş­tu­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne vur­gu ya­pan MHP’li Koç “Güç­lü bir Tar­sus için ke­net­le­ne­rek eli­mi­zi ta­şın al­tı­na koy­ma­lı­yız. Si­ya­si re­ka­bet­le­ri bir ke­na­ra bı­ra­kıp Tar­sus’un ge­le­ce­ği­ni dü­şün­me­li­yiz. İna­nı­yo­rum ki, güç­lü bir lo­bi oluş­tu­ru­lur­sa uzun yıl­lar­dır gün­de­me ge­len Tar­sus’un İL ol­ma hak­kı­nı ala­bi­li­ri­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.