MERSİN BÜYÜKŞEHİR, TARSUS’TA KONFORLU ULAŞIM İÇİN CADDELERİ  YENİLEME ÇALIŞMASI YAPIYOR
Yazar: abdullah - 4 Temmuz 2022 Pazartesi

MERSİN BÜYÜKŞEHİR, TARSUS’TA KONFORLU ULAŞIM İÇİN CADDELERİ YENİLEME ÇALIŞMASI YAPIYOR

CADDE YENİLEME

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, bo­zuk ze­min­le­ri ve stan­dart­la­ra uy­ma­yan ya­pı­la­rı ile ula­şım­da teh­li­ke ya­ra­tan cad­de ve bul­var­lar­da ye­ni­le­me fa­ali­yet­le­ri­ne ara­lık­sız de­vam edi­yor.Ana ar­ter ko­nu­mun­da ki bir­çok yol­da stan­dart­la­rı yük­sel­ten Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Yol Ya­pım Ba­kım ve Ona­rım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ekip­le­ri, de­za­van­taj­lı böl­ge­ler­le de hiz­met­le­ri­ni gö­tü­rü­yor. Tar­sus’ta Fev­zi­çak­mak Ma­hal­le­si sı­nır­la­rın­dan ge­çen, fa­kat bir bö­lü­mü yıp­ran­mış par­ke taş, bir bö­lü­mü ise bo­zuk as­falt ze­min olan Hür­ri­yet Cad­de­si’nin, Ada­na Bul­va­rı ile İb­ni Si­na Bul­va­rı ara­sın­da ka­lan bö­lü­mü­nü Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri ta­ma­mın­dan ta­ma­men sö­kül­dü. Söz ko­nu­su cad­de üze­rin­de ze­min iyi­leş­tir­me, PMT se­ri­mi ve çift ta­raf­lı kal­dı­rım dö­şe­me iş­le­mi­ni uy­gu­la­yan Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, bin­der ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ilk kat sı­cak as­falt se­ri­mi­nin ar­dın­dan, aşın­ma ola­rak isim­len­di­ri­len ikin­ci kat sı­cak as­falt se­ri­mi­ni de ye­ri­ne ge­tir­di. Hür­ri­yet Cad­de­si ile Ada­na Bul­va­rı’nın ke­siş­me nok­ta­sın­da da ye­ni­le­me iş­le­mi ya­pan Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, Hür­ri­yet Cad­de­si ve ba­zı bağ­lan­tı nok­ta­la­rın­da top­lam 600 met­re çift kat sı­cak as­falt dö­kü­mü ve kal­dı­rım ye­ni­le­me iş­le­mi ger­çek­leş­tir­di. (Tar­sus Ko­or­di­nas­yon)