TARSUS’TA ÇOCUKLAR  ‘BİLİM’LE BULUŞUYOR
Yazar: abdullah - 4 Temmuz 2022 Pazartesi

TARSUS’TA ÇOCUKLAR ‘BİLİM’LE BULUŞUYOR

ÇOCUKLAR BİLİMLE BULUŞUYOR

Tar­sus Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ri­len, ço­cuk­la­rın er­ken yaş­ta bi­lim ve tek­no­lo­ji­ye me­rak­lı, de­ği­şim­le­re uyum sağ­la­yan, prob­lem­le­re çö­züm­ler üre­ten, ana­li­tik dü­şün­me­si­ne yar­dım­cı olan, ile­ti­şim be­ce­ri­le­ri güç­lü, do­na­nım­lı ve ken­di­ne gü­ve­nen bi­rey­ler ola­rak ye­tiş­me­si­ne kat­kı sağ­la­yan Ül­ker Ay­dın STEM ( Bi­lim, tek­no­lo­ji, mü­hen­dis­lik, ma­te­ma­tik) Mer­ke­zi 2022 yaz dö­ne­mi Atöl­ye­le­ri ço­cuk­la­rın bü­yük il­gi­si ile de­vam edi­yor. STEM Mer­ke­zi’ne ka­yıt yap­tı­ran ço­cuk­lar, yaz dö­ne­min­de on ki­şi­lik sı­nıf­lar­da; Scratch, STEM İl­ko­kul, An­ne Ço­cuk Akıl Oyun­la­rı, 3D Di­ji­tal Ta­sa­rım, Ro­bo­tik Kod­la­ma, İş­lem Oyun­la­rı atöl­ye­le­rin­de eği­tim alı­yor. STEM Mer­ke­zi ile ço­cuk­la­ra öz­gün dü­şü­ne­bil­me, tek­no­lo­ji ta­sa­rı­mı ya­pa­bil­me, ya­zı­lım ge­liş­ti­re­bil­me gi­bi ko­nu­lar­da ye­te­nek ka­zan­ma­sı­na kat­kı su­nu­lu­yor. Öğ­ren­ci­le­ri, ge­le­ce­ğin mes­lek­le­ri­ne ha­zır­lar­ken on­la­rın tek­no­lo­jik ya­pı­la­rı ta­nı­ma­sı ve kul­lan­ma­sı sağ­la­nı­yor. Uzun va­de­li ola­rak eği­tim­de ba­şa­rı gi­ri­şi­mi olan STEM Mer­ke­zi ile ço­cuk­lar, prob­lem çö­ze­bil­me, ye­ni­lik­çi­li­ğe açık, ke­şif ya­pa­bil­me, öz­gü­ven ve öz­mo­ti­vas­yon, tu­tar­lı dü­şün­me, tek­no­lo­ji okur­ya­zar­lı­ğı ko­nu­la­rın­da da­ha ak­tif bi­rey ol­ma im­ka­nı ka­za­nı­yor.Tar­sus­lu va­tan­daş­lar ço­cuk­la­rın er­ken yaş­ta ge­li­şi­mi­ne bü­yük des­tek ve­ren STEM Mer­ke­zi­ne yo­ğun il­gi gös­te­rir­ken, kent­te bu­lu­nan il­ko­kul­lar­da sık­lık­la okul zi­ya­ret­le­ri ile STEM Mer­ke­zi’nin bü­yük dün­ya­sıy­la ço­cuk­la­rı bu­luş­tu­ru­yor. 3. ve 8.sı­nıf ara­lı­ğın­da­ki öğ­ren­ci­le­rin ka­tı­lım sağ­la­ya­bi­le­ce­ği atöl­ye­ler­de ço­cuk­lar, ge­le­ce­ğin mes­lek­le­ri­ne de kü­çük yaş­tan ha­zır­la­na­bi­li­yor. Ço­cuk­la­rın ço­ğun­lu­ğu­nun bi­lim in­sa­nı ol­mak is­te­di­ği STEM Mer­ke­zi’nde renk­li bi­lim dün­ya­sı ile ta­nı­şan ço­cuk­lar, ke­yif­li ve eği­ti­ci za­man ge­çi­ri­yor. Öğ­ren­ci­le­rin prob­lem­le­re di­sip­lin­ler ara­sı ba­kış açı­sıy­la bak­ma­sı­nı, ye­ni ne­sil eği­tim yak­la­şı­mıy­la bil­gi ve be­ce­ri ka­zan­ma­sı­nı he­def­le­yen STEM Mer­ke­zi’ne ka­yıt yap­tır­mak is­te­yen öğ­ren­ci­ler 0533 154 02 20 nu­ma­ra­lı te­le­fon­dan bil­gi­le­re eri­şe­bi­li­yor.           (Tar­sus Be­le­di­ye­si)